Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

streda, 22.5. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
sekcie
 

SEKCIE  


  SEKCIA : Odpadové hospodárstvo

gestor :

Ing. Pavol Heško, +421 905 276 085, hesko@tsdk.sk
 

spoločný mail :

odpady@zovp.sk
     
LEGISLATÍVA  

»

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Nový zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  link : http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79

»

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overení odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z. z.
  link : https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=5850&docEID=289693&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1

»

Upozornenie na dôležité zmeny niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
  link : http://zovp.sk/uv/zakony/obsah_Zákon_o_odpadoch.pdf

»

Zákon o odpadoch č. 343/2012 Z.z z 19. októbra 2012,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  link : http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/343-2012-z-z.p-34901.pdf

»

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011– 2015, kompletný materiál
  link : http://zovp.sk/uv/zakony/POH2011_2015.zip

»

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011– 2015
  link : http://zovp.sk/uv/zakony/POH2011_2015.pdf

»

Zákon o prevencii a náprave enviromentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  link : http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k2&skupina=1

»

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade
  link : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:01:SK:HTML

»

Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov
  link : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:182:0001:001:SK:HTML

»

Zákon o obaloch č. 223/2001 Z.z. Zákon o obaloch
  link : http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k2&skupina=1

»

Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu
  link : http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/index_jaspi0.asp?mod=html&fir=demo&jel=n&age=zak&idc=223/2001
DOKUMENTY  
  Zoznam zberných dvorov v SR
  Zoznam oprávnených organizácií, ktoré sú zaregistrované v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií
  Zoznam kolektívnych organizácií zabezpečujúcich plnenie povinností pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení
  Zoznam prevádzkovateľov, ktorým bola udelená autorizácia
  Zoznam skládok odpadov a spalovní v Slovenskej republike
  Smernica o poskytovaní finančných prostriedkov z RF - zmena účinná od 01.07.2010
  Tlačivo RF 16.09 - Žiadosť obce o príspevok podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. vrátane potvrdenia zhodnotiteľa - účinné od 01.07.2010
  Tézy nového zákona o odpadoch a pripomienky členov k nemu
  Zabezpečenie separácie, návrh APOH, iné návrhy
  Návrh toku finančných prostriedkov v OH (ZOVP)
ČLÁNKY  
  27.03.2024 » Skládkovanie niektorých odpadov sa predraží. Tarabov rezort predložil novelu zákona
  27.11.2023 » Odkladá sa to o ďalší rok. Taraba rozhodol o úprave odpadov pred skládkovaním
  20.09.2023 » Je to nespniteľná úloha, hovoria o úprave odpadu od roku 2024 mestá a obce.
  12.07.2023 » Rokovanie s ministrom o oddialení účinnosti zákona o mechanicko-biologickej úprave odpadu pred skládkovaním
  27.06.2023 » Zberovky majú posledné dni na splnenie povinnosti, údaje musia nahlásiť OZV aj MŽP SR
  20.06.2023 » Nestíhame, varujú mestá a obce. ZMOS žiada odložiť povinnú úpravu odpadov.
  26.04.2023 » Bolo ich 10, už je ich len 9. OZV pre obaly – 1 je z kola von
  06.02.2023 » Funguje už 12 zariadení na úpravu odpadu, odkazuje ministerstvo obciam (+MAPA)
  25.01.2023 » Od januára platí nová povinnosť pre triedený zber, naráža však na viaceré limity
  21.11.2022 » Ministerstvo otočilo, povinná úprava odpadov sa posunie. Ukázali nový termín
  11.11.2022 » Návrhy MŽP SR nepodporil nikto z pracovnej skupiny. K Únii miest sa pridávajú ďalšie kritické hlasy
  24.10.2022 » Úpravu odpadov nestíhame. Samosprávy žiadajú krízový štáb, ministerstvo chce motivovať poplatkami.
  11.02.2022 » MŽP SR: Ďalší odklad úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním nebude.
  06.05.2021 » Povinné váženie odpadu v smetiarskych autách sa ruší
  01.03.2021 » Koaliční poslanci navrhujú zrušiť povinnosť inštalovať váhy do zberových vozidiel
  09.11.2020 » Minimálne ceny alebo ekonomicky oprávnené náklady? Ministerstvo vysvetľuje
  04.11.2020 » Okruh obcí, ktoré môžu získať príspevok z Environmentálneho fondu, sa rozšíri
  28.10.2020 » R. Malček: Váhy vo vozidlách nie sú povinné nikde inde na svete okrem Slovenska
  19.10.2020 » Povinná úprava odpadu pred skládkovaním nebude skôr ako v roku 2022
  19.10.2020 » Zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu
  14.10.2020 » Minister Budaj otvoril verejnú diskusiu o nákladoch triedeného zberu
  08.10.2020 » Vyhlásenie 15. ročníka súťaže Zlatý mravec. Prihláste svoj projekt a získajte prestížne ocenenie
  06.08.2020 » Samosprávy žiadajú odklad povinného triedenia kuchynského bioodpadu
  08.06.2020 » Ministerstvo chce opäť novelizovať zákon o odpadoch.
  30.03.2020 » Ján Budaj: S novým týždňom sa opäť otvoria aj zberné dvory
  26.03.2020 » Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19
  20.03.2020 » Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú nakladania s odpadom
  02.12.2019 » Stanovisko. Stane sa Slovensko druhým „Neapolom“?
  10.05.2019 » Ministerstvo predložilo veľkú novelu zákona o odpadoch
  27.08.2018 » Vláda schválila zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu
  23.07.2018 » Piata novela zákona o odpadoch je na stole.
  13.07.2018 » Aplikačná novela zákona o odpadoch - Registrácia dopravcov odpadov
  20.04.2018 » Prvý rebríček slovenských miest o obcí v triedení odpadu
  19.04.2018 » Ministerstvo uvažuje o agentúre pre triedený zber.
  30.01.2018 » Zmeny vo vyhláške o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti + nové tlačivá
  23.10.2017 » Ohlasovacie povinnosti voči KC batérie a akumulátory
  19.10.2017 » Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili novelu zákona o odpadoch
  16.10.2017 » Zapojte sa do súťaže Zlatý mravec 2017.
  05.09.2017 » Vláda schválila novelu zákona o odpadoch.
  10.04.2017 » Obce budú povinne triediť VKM. Rýchla novela nemá doriešenú prax.
  15.02.2017 » Zákon roka príde na rad na jeseň
  30.01.2017 » Poplatky za uloženie odpadu sa zvýšia. Ministerstvo navrhuje zásadné zmeny
  28.11.2016 » Poznáme víťazov Zlatého mravca 2016
  02.11.2016 » Nešťastný paragraf zrušený, ale pozor, NIE HNEĎ.
  17.10.2016 » Aplikačná novela zákona o odpadoch začne platiť najskôr až o rok
  18.07.2016 » UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE DOTÁCIE Z RECYKLAČNÉHO FONDU
  02.06.2016 » Ministerstvo vydalo odporúčanie obciam k uzatváraniu zmlúv na zber odpadov
  17.05.2016 » Ministerstvo aktualizovalo zoznam organizácií zodpovednosti výrobcu
  11.05.2016 » MŽP vydalo usmernenie ku kontroverznému paragrafu 58
  24.03.2016 » Zmenili sa od tohto roku požiadavky na prevádzku skládky odpadov?
  14.03.2016 » Zákaz skládkovania pre neupravené odpady.
  02.02.2016 » Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2016
  15.12.2015 » Vyšli nové vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch.
  19.11.2015 » Usmernenie k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa
  16.11.2015 » Plán úpravy skládky. Už asi posledná novela starého zákona o odpadoch.
  16.10.2015 » Vláda schválila novú odpadovú politiku z dielne envirorezortu.
  22.09.2015 » Naše združenie sa pripojilo k vyhlasovateľom súťaže ZLATÝ MRAVEC
  11.08.2015 » MŽP zverejnilo návrh nového Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
  13.07.2015 » Upozornenie pre samosprávy: Uzatváranie viacerých zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti obalov a neobalov môže viesť k pokutám a súdnym sporom
  10.06.2015 » Školenie „Nový zákon o odpadoch“
  03.05.2015 » Vykonávacie vyhlášky k novému zákonu o odpadoch v medzirezortnom pripomienkovom konaní
  10.04.2015 » Prezident podpísal nový zákon o odpadoch
  01.04.2015 » Spoplatňovanie drobného stavebného odpadu sa zmení. Ako bude vyzerať?
  18.03.2015 » Parlament schválil nový zákon o odpadoch
  16.03.2015 » Recyklačný fond vydal novú smernicu o poskytovaní dotácií.
  11.02.2015 » Zákon o odpadoch je po prvom čítaní.
  23.01.2015 » Zákon o odpadoch ide do prvého čítania. Komisia bude pripomienkovať aj schválené znenie
  19.12.2014 » Vláda schválila návrh nového zákona o odpadoch
  14.10.2014 » Vojtech Ferencz: Zákon o odpadoch by mohol ísť do vlády v januári.
  19.08.2014 » Minister Peter Žiga oddiali schvaľovanie nového zákona o odpadoch.
  14.08.2014 » Zákon o odpadoch neprešiel legislatívnou radou. Tripartita má o ňom rokovať budúci týždeň
  07.07.2014 » Čo prináša návrh nového zákona o odpadoch obciam.
  13.04.2014 » Nový zákon o odpadoch nasmeruje Slovensko do vyspelej Európy
  08.04.2014 » Nový zákon o odpadoch je v internom pripomienkovom konaní
  04.04.2014 » Školenie pracovníkov odpadového hospodárstva
  15.01.2014 » Od začiatku roka platia zmeny v zákone o poplatkoch za uloženie odpadov.
  18.12.2013 » MŽP SR: Nový zákon o odpadoch má platiť od roku 2015
  11.10.2013 » Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  30.09.2013 » Vláda schválila novelu zákona o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku
  10.07.2013 » Vláda schválila legislatívny zámer zákona o odpadoch
  20.06.2013 » Vláda chce zmeniť zákon o skládkových poplatkoch
  13.05.2013 » Ministerstvo zverejnilo zámer nového zákona o odpadoch
  09.05.2013 » Ministerstvo zverejnilo návrh „baterkovej“ novely zákona o odpadoch.
  03.04.2013 » Ministerstvo mení kurz, skládkovné poplatky sa zvyšovať nebudú.
  02.04.2013 » Zmeny vyhlášky MŽP č. 283/2001 sa dotknú každého, kto nakladá s odpadmi.
  18.03.2013 » POZVÁNKA: Efektívne nakladanie s obalmi v SR
  06.02.2013 » Ďalšia novela zákona z dielne MŽP sa týka Environmentálneho fondu.
  04.02.2013 » Parlament schválil zákon o IPKZ
  23.01.2013 » Ministerstvo chce zmeniť vyhlášku o autorizácii. Dotkne sa viacerých prevádzok v odpadovom hospodárstve.
  08.01.2013 » Upozornenie na dôležité zmeny niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
  19.12.2012 » Profesijné združenia nesúhlasia so zložením expertnej skupiny pre prípravu zákona o odpadoch.
  03.12.2012 » Výzva envirorezortu k nakladaniu s elektroodpadom.
  21.11.2012 » Vplyv novely zákona o odpadoch na povinnosti samospráv a povinných osôb
  22.10.2012 » Novela zákona o odpadoch zavedie aj úplný zákaz výkupu kanalizačných poklopov a nové pravidlá prideľovania peňazí z Recyklačného Fondu
  15.10.2012 » O čom bol Enviro-management 2012?
  13.09.2012 » Návrh novely zákona o odpadoch odborníci privítali, pripomienok je však mnoho
  15.08.2012 » Nový zákon o odpadoch sa odkladá a prepracuje. Najprv novela, oznámil minister
  16.07.2012 » Ministerstvo zverejnilo návrh nového zákona o odpadoch
  30.04.2012 » Programové vyhlásenie vlády 2012 – Odpadové hospodárstvo
  23.04.2012 » Peter Žiga: zákon o odpadoch bude predložený v máji
  27.03.2012 » Výstava PRO EKO je zrušená !
  23.03.2012 » Zmena zákona 24/2006 Z.z. - EIA
  27.02.2012 » Vláda SR schválila Program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015
  20.02.2012 » V ČR chcú poplatky za odpad odvíjať od nákladov na zvoz
  25.01.2012 » Zmena smernice a tlačív na poskytovanie prostriedkov z RF
  23.01.2012 » Bez zásadnej zmeny Slovensko nesplní ciele stanovené v smernici o odpadoch
  26.10.2011 » O čom bude kongres Deň odpadového hospodárstva?
  11.10.2011 » Rozšírená zodpovednosť výrobcov verzus zákon o odpadoch
  03.10.2011 » Európska komisia žiada Slovensko, aby umožnilo zhodnotenie odpadu v zahraničí
  22.09.2011 » Prežije Recyklačný fond novelu zákona?
  16.09.2011 » „Spravodlivé“ poplatky za komunálny odpad?
  23.08.2011 » Zlatý mravec 2011
  09.08.2011 » Cementári chcú zvýšiť poplatok za uloženie odpadu
  01.07.2011 » Príprava nového zákona o odpadoch bude pokračovať aj v období prázdnin
  21.06.2011 » Ministerstvo sprísni kontrolu nelegálnych zberačov elektrozariadení
  13.06.2011 » Návrh fungovania separácie v SR
  03.06.2011 » Ministerstvo posunulo do EIA/SEA nový Program odpadového hospodárstva
  02.05.2011 » Ministerstvo mapuje dotazníkom stav separovania odpadu v obciach
  21.04.2011 » Vyhláška k zákonu o obaloch - zmeny a novinky
  13.03.2011 » Ministerstvo zverejnilo termíny stretnutí pracovných skupín
  01.03.2011 » Ministerstvo zrušilo výzvu na dotácie z OP ŽP
  17.02.2011 » Recyklačný fond pozastavil prideľovanie dotácií
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP