Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

pondelok, 9.12. 2019 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (1) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Ministerstvo vydalo odporúčanie obciam k uzatváraniu zmlúv na zber odpadov

2.6.2016 9:37:44  vytlačiť  

MŽP SR vydalo odporúčanie pre obce k uzatváraniu zmlúv o odpadoch medzi obcou a podnikateľským subjektom podla § 81 odst. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Týka sa zberu príp. výkupu odpadov od fyzických osôb.

Podľa paragrafu § 81 odst. 13 vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov.

Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.

„V prípade, ak obec uzatvára zmluvu s prevádzkovateľom zariadenia na zber odpadov pre zber a výkup odpadov od fyzickej osoby – občana, odporúčame obciam, aby účinnosť zmluvy podľa § 81 odst. 13 bola podmienená vydaním súhlasu podľa § 97 odst. 1 písm. d,“ radí v usmernení ministerstvo.

Podľa § 97 odst. 1 písm. d. sa udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora). Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa predkladá podľa § 22 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Podľa § 113 odst. 4 zákona účastníkom konania o udelenie súhlasu je vždy aj obec.

„Odporúčame obciam, aby v rámci vykonávaného konania, na ktorom sa zúčastňuje aj obec ako účastník konania, zaujali stanovisko nielen k zriadeniu zariadenia na zber („zberne prípadne výkupne“) na jej území, ale aj ku konkrétnym odpadom, ktoré sa na danej zberni/výkupni budú zberať resp. vykupovať, najmä so zameraním na zber resp. výkup odpadov od fyzickej osoby – občana,“ uzatvára vo svojom odporúčaní ministerstvo.

Webstránka MŽP SR, na ktorej si môžete stiahnuť nové usmernenie: http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia/

Stiahnite si usmernenie (pdf): http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/odporucanie-obce-81ods13.pdf

 

Zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP