Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Ministerstvo vydalo odporúčanie obciam k uzatváraniu zmlúv na zber odpadov

02.06.2016 9:37:44  vytlačiť  

MŽP SR vydalo odporúčanie pre obce k uzatváraniu zmlúv o odpadoch medzi obcou a podnikateľským subjektom podla § 81 odst. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Týka sa zberu príp. výkupu odpadov od fyzických osôb.

Podľa paragrafu § 81 odst. 13 vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov.

Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.

„V prípade, ak obec uzatvára zmluvu s prevádzkovateľom zariadenia na zber odpadov pre zber a výkup odpadov od fyzickej osoby – občana, odporúčame obciam, aby účinnosť zmluvy podľa § 81 odst. 13 bola podmienená vydaním súhlasu podľa § 97 odst. 1 písm. d,“ radí v usmernení ministerstvo.

Podľa § 97 odst. 1 písm. d. sa udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora). Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa predkladá podľa § 22 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Podľa § 113 odst. 4 zákona účastníkom konania o udelenie súhlasu je vždy aj obec.

„Odporúčame obciam, aby v rámci vykonávaného konania, na ktorom sa zúčastňuje aj obec ako účastník konania, zaujali stanovisko nielen k zriadeniu zariadenia na zber („zberne prípadne výkupne“) na jej území, ale aj ku konkrétnym odpadom, ktoré sa na danej zberni/výkupni budú zberať resp. vykupovať, najmä so zameraním na zber resp. výkup odpadov od fyzickej osoby – občana,“ uzatvára vo svojom odporúčaní ministerstvo.

Webstránka MŽP SR, na ktorej si môžete stiahnuť nové usmernenie: http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia/

Stiahnite si usmernenie (pdf): http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/odporucanie-obce-81ods13.pdf

 

Zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP