Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 12.7. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

MŽP SR: Ďalší odklad úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním nebude.

11.02.2022 9:07:56  vytlačiť  

Spoločnosti mali dostatok času na prípravu svojich zariadení aj s posudzovaním vplyvov na životné prostredie, tvrdí envirorezort.

Od budúceho roka majú subjekty nakladajúce so zmesovým komunálnym odpadom povinnosť upravovať ho pred uložením na skládku odpadov. Hoci sa spoločnosti pripravujú na nové podmienky už od prijatia novely zákona v roku 2019, investičná náročnosť riešení aj zdĺhavý povoľovací proces splnenie požiadaviek sťažujú. Aj preto časť firiem v odpadovom hospodárstve dúfala v ďalší odklad zavedenia povinnosti, ku ktorému ministerstvo životného prostredia pristúpilo už vlani. Envirorezort však s ďalšou takouto možnosťou nepočíta. “Vzhľadom na naplnenie cieľov a záväzkov SR je ďalšie posunutie termínu nežiadúce. Odklad by nebol správny krok ani z dôvodu, že Európska komisia už vedie konanie voči Slovensku pre nesprávnu implementáciu smernice Rady EÚ o skládkach odpadov. EK nám vo formálnom oznámení vyčítala práve nedostatočnú úpravu odpadu pred uložením na skládky,” znie vyjadrenie ministerstva pre Odpady-portal.sk.

Na skládke odpadov, ktorá je určená na nie nebezpečný odpad, možno skládkovať po 1.1.2023 iba upravený zmesový odpad, ak biologická frakcia odpadu je stabilizovaná, teda spĺňa požadovaný parameter biologickej stability. Stabilizácia má zabrániť vzniku a úniku skládkových plynov a metánu do ovzdušia. Realizovať ju musia aj skládky, ktoré skládkové plyny a metán už zachytávajú a vyrábajú z nich energiu. “Slovensko však prijalo opatrenia aj na podporu triedenia odpadu pri zdroji, aby množstvo BRKO v zmesovom odpade bolo čo najnižšie a do roku 2025 znížilo mieru BRKO v zmesovom odpade na 25%. Hlavným cieľom je odkloniť čo najviac odpadu od skládok,” argumentuje MŽP SR.

Námietku o nedostatku času na prípravu infraštruktúry ministerstvo nepovažuje za relevantnú. “Legislatívna úprava v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá sa zaoberá  úpravou odpadov pred skládkovaním nie je nová, avšak v minulosti nebola dostatočne uplatňovaná. Na základe odporúčaní Európskej komisie sme preto pristúpili k sprísneniu požiadaviek na skládkovanie zmesového odpadu zavedením zákazu skládkovať neupravený odpad. Úprava odpadu pred skládkovaním je povinná už od 1.1.2021, okrem zmesového odpadu, pre ktorý táto povinnosť vstúpi do platnosti 1.1.2023. To znamená, že spoločnosti mali dostatok času na technologickú prípravu svojich zariadení aj s vykonaním procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.”

Niektoré spoločnosti sa podľa MŽP SR s uvedenou požiadavkou už vysporiadali a svoje zariadenia uviedli do prevádzky. Ako príklad uvádza Centrum zhodnocovania odpadu v Hornom Hričove, ktoré vraj ako prvé na Slovensku má kompletnú mechanicko-biologickú úpravu odpadu pred skládkovaním. Ide však skôr o výnimku.

To, akú konkrétnu technológiu budú firmy využívať, legislatíva neurčuje. Investičné a prevádzkové náklady takýchto zariadení však nie sú malé, a  to aj v prípade možného použitia napríklad mobilných triediacich liniek. Zvýšené náklady sa, samozrejme, prenesú do konečnej ceny za spracovanie odpadu. “Legislatívna úprava neustanovuje, aká prevádzka zariadení je postačujúca. Vyhláška špecifikuje iba požiadavky na výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý musí spĺňať parametre biologickej stability.” Ministerstvo ešte koncom roka 2019 vyhlásilo možnosť ziskania dotácie z eurofondov na zariadenia mechanicko-biologickej úpravy v celkovom objeme šesť miliónov eur. Ani po dvoch rokoch nebol podporený zatiaľ žiadny projekt. Podľa informácií Odpady-portal.sk boli predložené žiadosti v celkovom objeme 1,94 mil. eur. Napriek doterajšiemu nečerpaniu podpory v tejto schéme pristúpilo MŽP SR k navýšeniu prostriedkov o ďalšie štyri milióny eur. Nenávratný finančný príspevok je určený pre samosprávne spoločnosti nakladajúce s odpadom. Nie pre všetky sú však podmienky splniteľné.

 

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP