Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Okruh obcí, ktoré môžu získať príspevok z Environmentálneho fondu, sa rozšíri

04.11.2020 14:56:07  vytlačiť  


Príspevky z Environmentálneho fondu bude môcť získať viac obcí ako doposiaľ. Umožniť to má zmena v prerozdeľovaní poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská. Vyplýva to z návrhu Ministerstva životného prostredia (MŽP), ktorý dnes, 4. novembra, prijala vláda.

O čo ide?
Väčšinu slovenských samospráv od budúceho roka čaká nová povinnosť. Zákon o odpadoch síce aj doteraz od miest a obcí vyžadoval triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností (BRKO), no od 1. januára 2021 sa ruší najčastejšia aplikovaná výnimka, na základe ktorej sa viaceré mestá a obce tejto povinnosti vyhýbali – ekonomická neúnosnosť triedenia. Od Nového roka budú musieť obce, ktoré si uplatňovali výnimku, zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu BRKO z domácností.

Ministerstvo teraz predložilo na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Návrh zákona upravuje predovšetkým doplnenie novej skupiny obcí, ktoré po splnení zákonných podmienok budú oprávnené na poskytnutie príspevku od Environmentálneho fondu.

Čo prinesie zmena zákona?
Ministerstvo chce teraz novelou zákona vytvoriť taký finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za skládkovanie, aby mohli byť z Envirofondu podporené aj tie obce, ktoré majú triedený zber BRKO z domácností už zavedený.

Po novom bude môcť obec získať príspevok (podľa odseku 1 písm. c)) aj ak:

  • zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu BRKO z domácností,
  • zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu BRKO z domácností v zariadení na zhodnocovanie BRKO,
  • v uplynulých troch rokoch nedostala uloženú sankciu za porušenie osobitného predpisu,
  • doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

„Touto finančnou podporou by sa malo zlepšiť nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností a následne aj dosiahnutie cieľov, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné,“ píše MŽP v predkladacej správe k návrhu. Pridanou hodnotou legislatívnej zmeny podľa envirorezortu bude aj odklon BRKO od skládkovania, čo je v súlade s požiadavkami Európskej komisie a zároveň to bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.

Dátum účinnosti návrhu zákona MŽP navrhuje na 1. február 2021. Obce tak majú získať dostatok času na to, aby sa mohli pripraviť na podanie žiadosti o poskytnutie nového príspevku na Environmentálny fond.

MŽP argumentuje aj COVID-om
Finančná podpora obcí, ktoré majú zabezpečený triedený zber BRKO z domácností, je podľa ministerstva potrebná najmä preto, lebo triedený zber tohto druhu odpadu je finančné náročný. V dôvodovej správe k návrhu ministerstvo argumentuje, že ide o odpad, ktorý podlieha rýchlemu biologickému rozkladu a vyžaduje si častejší zber a prepravu. „Táto potreba vyplynula aj z finančne náročného obdobia v súvislosti s ochorením COVID-19, nakoľko z dôvodu vyhlásených opatrení Úradu verejného zdravotníctva sa zvýšilo množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, najmä zmesového odpadu, v obciach,“ uvádza ďalej MŽP. Zároveň ministerstvo zavedenie podpory odôvodňuje aj tým, že Slovensko je ako členský štát EÚ povinný plniť svoje záväzky aj v oblasti biologicky rozložiteľného odpadu a toto je jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť.

Envirofond vlani získal 21 miliónov eur
Prostredníctvom poplatkov za ukladanie odpadov na skládkach a odkaliskách Environmentálny fond v minulom roku získal približne 21 miliónov eur. Prevádzkovatelia odkalísk zaplatili vlani do fondu poplatky v objeme 63 tisíc eur, prevádzkovatelia skládok 9,2 mil. eur, pri priemyselnom odpade to bolo 11,5 mil. eur. Celkové príjmy fondu sa však vyšplhali na takmer 700 miliónov eur, pričom skutočné príjmy vrátane prostriedkov prenesených z predošlých rokov, s ktorými fond hospodáril, boli až 846 miliónov eur. Dôvodom boli najmä výnosy z predaja emisných kvót, ktoré sa hromadia na účte Envirofondu. Z celkového objemu výdavkov Environmentálneho fondu vo výške 122 miliónov eur išlo na ochranu životného prostredia 111 miliónov eur, z toho na nakladanie s odpadmi 16 miliónov eur. Najväčšie balíky dotácií smerovali do nakladania s odpadovými vodami a znižovania znečistenia.

Stiahnite si: Návrh zákona a sprievodná dokumentácia

 

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP