Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 12.7. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Ministerstvo predložilo veľkú novelu zákona o odpadoch

10.05.2019 10:51:30  vytlačiť  

Ministerstvo životného prostredia predložilo do pripomienkového konania ďalšiu novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Návrh novely mení niektoré definície a pojmy, dopĺňa ciele recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025, 2030 a 2035 a ciele recyklácie odpadov z obalov pre roky 2025 a 2030.

Finančná zábezpeka pre OZV

Návrhom zákona sa ustanovuje povinnosť pre výrobcov vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov zriadiť finančnú zábezpeku na zabezpečenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Prijímajú sa tiež opatrenia na zvýhodnenie výrobcov uvádzajúcich na trh recyklovateľné výrobky, ako aj opatrenia na podporu opätovného použitia odpadu, recyklácie a iných činností zhodnocovania.Prijímajú sa tiež opatrenia na zníženie tvorby plastového odpadu, t. j. zakazuje sa uvádzať na trh SR niektoré jednorazové plastové výrobky.

ISOH a ďalšie

Zároveň sa upravujú ustanovenia o informačnom systéme odpadového hospodárstva a niektoré ustanovenia v dôsledku požiadaviek z aplikačnej praxe. Návrhom zákona sa zabezpečí odstránenie transpozičných nedostatkov, na ktoré Európska komisia poukazuje v prípade EU Pilot č. EUP(2016)8727, ktorý sa týka nesprávnej transpozície smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov a smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Odpady pre podnikateľov zdražejú

Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

Vplyvy bude mať na týchto podnikateľov a subjekty:

  • podnikatelia, ktorí sa zaoberajú zhodnocovaním odpadov, ktorým vznikne evidenčná a ohlasovacia povinnosť a povinnosť uchovávania evidenie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania.
  • prevádzkovateliav skládok odpadov, ktorí v súlade so zákazom skládkovania neupraveného odpadu budú musieť odpad pred uložením na skládku upraviť.
  • podnikatelia, ktorí sa zaoberajú prípravou odpadu na opätovné použitie v súvislosti s ľahším prístupom k odpadu, ktorý je vhodný na túto činnosť.
  • podnikatelia, ktorým pri ich výrobnej činnosti vznikajú vedľajšie produkty (drevené a železné piliny a hobliny a textilné ústrižky), a to v súvislosti so zmenou potreby mať pre takýto vedľajší produkt udelený súhlas a fyzické osoby – podnikatelia, resp. právnické osoby, ktoré požiadajú o zmenu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. t), u), v), w) a am) návrhu zákona.
  • subjekty, ktoré budú vykonávať demolačné práce a budú mať povinnosť zabezpečiť selektívnu demoláciu.
  • podnikatelia s platným rozhodnutím o udelení autorizácie na výkon činnosti spracovania elektroodpadu, odpadových olejov, použitých batérií a akumulátorov, ako aj na podnikateľov, ktorí budú o udelenie autorizácie po prijatí návrhu zákona žiadať. V prípade podnikateľov s platným rozhodnutím o udelení autorizácie na výkon činnosti spracovania elektroodpadu, odpadových olejov, použitých batérií a akumulátorov ide o 41 subjektov.
  • OZV a tzv. tretie osoby alebo „individuálni plniči“ (57 subjektov) v súvislosti s tvorbou finančnej zábezpeky.
  • výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v prílohe č. 7a zákona o odpadoch a obalov a neobalových výrobkov z oxo-degradovateľných plastov. Dotknuté budú subjekty, ktoré vykonávajú zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci.

Dátum účinnosti návrhu zákona je navrhnutý na 1. júl 2020. Pripomienkové konanie končí 28. mája 2019.

Stiahnite si návrh novely zákona.

 

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP