Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

11.10.2013 12:19:38  vytlačiť  

Nová vyhláška nadväzuje na zákon č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a transponuje smernicu Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES, pokiaľ ide o osobitné kritéria skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad (ďalej len „smernica 2011/97/EÚ“), čiastočne odstraňuje neúplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (ďalej len „smernica 2006/66/ES“) a upravuje sa terminológia vrátane niektorých ustanovení, kde si to vyžiadala aplikačná prax.

Vyhláška upravuje programy odpadového hospodárstva vrátane jednotlivých osnov vo väzbe na subjekt, ktorý ho vypracováva a dopĺňa druhý oddiel o Programe predchádzania vzniku odpadu. V časti Vedenie evidencií sa upravuje Evidenčný list odpadu a ustanovenia o Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Zákonom č. 343/2012 Z. z. sa zaviedli tri nové súhlasy, pre ktoré je následne vo vykonávacom predpise potrebné upraviť náležitosti žiadostí o ich udelenie ako aj o následné predĺženie platnosti.

Vo väzbe na výzvu – Porušenie č. 2012/2062 zo strany Európskej komisie za nedostatočnú transpozíciu smernice 2006/66/ES sa dopĺňajú ustanovenia o požiadavkách na spracovanie a recykláciu, limitoch pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov vrátane novej prílohy ako aj hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov. Uvedené hlásenie súvisí s potrebou zabezpečenia vstupných informácií potrebných k výpočtu limitov pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktoré v zmysle smernice 2006/66/ES je potrebné každoročne sledovať a zároveň aj v ustanovenom období dosiahnuť určené minimálne limity pre zber.

V súvislosti s transpozíciou smernice 2011/97/EÚ sa dopĺňajú nové ustanovenia, a to evidenčné a ohlasovacie povinnosti, nový samostatný diel o úložisku kovovej ortuti vrátane ustanovení o prevzatí, vyskladnení kovovej ortuti a prevádzke a monitorovaní úložiska kovovej ortuti.

odkazy : zbierka zákonov (pdf)
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP