Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
11.10.2013 12:19:38
 

Nová vyhláška nadväzuje na zákon č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a transponuje smernicu Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES, pokiaľ ide o osobitné kritéria skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad (ďalej len „smernica 2011/97/EÚ“), čiastočne odstraňuje neúplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (ďalej len „smernica 2006/66/ES“) a upravuje sa terminológia vrátane niektorých ustanovení, kde si to vyžiadala aplikačná prax.

Vyhláška upravuje programy odpadového hospodárstva vrátane jednotlivých osnov vo väzbe na subjekt, ktorý ho vypracováva a dopĺňa druhý oddiel o Programe predchádzania vzniku odpadu. V časti Vedenie evidencií sa upravuje Evidenčný list odpadu a ustanovenia o Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Zákonom č. 343/2012 Z. z. sa zaviedli tri nové súhlasy, pre ktoré je následne vo vykonávacom predpise potrebné upraviť náležitosti žiadostí o ich udelenie ako aj o následné predĺženie platnosti.

Vo väzbe na výzvu – Porušenie č. 2012/2062 zo strany Európskej komisie za nedostatočnú transpozíciu smernice 2006/66/ES sa dopĺňajú ustanovenia o požiadavkách na spracovanie a recykláciu, limitoch pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov vrátane novej prílohy ako aj hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov. Uvedené hlásenie súvisí s potrebou zabezpečenia vstupných informácií potrebných k výpočtu limitov pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktoré v zmysle smernice 2006/66/ES je potrebné každoročne sledovať a zároveň aj v ustanovenom období dosiahnuť určené minimálne limity pre zber.

V súvislosti s transpozíciou smernice 2011/97/EÚ sa dopĺňajú nové ustanovenia, a to evidenčné a ohlasovacie povinnosti, nový samostatný diel o úložisku kovovej ortuti vrátane ustanovení o prevzatí, vyskladnení kovovej ortuti a prevádzke a monitorovaní úložiska kovovej ortuti.

odkazy : zbierka zákonov (pdf)ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk