Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 12.7. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Upozornenie pre samosprávy: Uzatváranie viacerých zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti obalov a neobalov môže viesť k pokutám a súdnym sporom

13.07.2015 7:54:27  vytlačiť  

Práve v tomto období v súvislosti s novým zákonom o odpadoch obciam prichádzajú ponuky rôznych spoločností v oblasti odpadového hospodárstva. Ministerstvo životného prostredia s plnou vážnosťou upozorňuje a varuje obce pred uzatváraním zmlúv o budúcej zmluve s viacerými subjektami v oblasti odpadov z obalov a neobalov. Nový zákon o odpadoch v ďalšom procese jednoznačne dovoľuje uzatvoriť riadnu zmluvu len s jediným subjektom. Pokiaľ obec bude mať predzmluvný záväzok s viacerými spoločnosťami, bude si musieť vybrať len jednu z nich, pričom za porušenie hrozí pokuta. Následne je tu vážne riziko, že okrem toho bude znášať aj prípadné sankcie, alebo súdne spory vyplývajúce zo záväzkov voči iným spoločnostiam, s ktorými zmluvu o budúcej zmluve uzatvorila a nemôže ju naplniť. Ministerstvo životného prostredia preto obciam dôrazne odporúča, aby si najskôr ponuky pozorne preštudovali. Až následne by si mali vybrať najvýhodnejšiu a na jej základe uzatvoriť len jednu zmluvu o budúcej zmluve.

Nový zákon o odpadoch prináša komplexnú zmenu systému financovania nakladania s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to výrobcami vyhradených výrobkov. Pre úspešné zavedenie tohto systému je zásadné, aby si obce vybrali len jeden konkrétny subjekt usilujúci sa získať postavenie organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly (vrátane neobalových výrobkov), ktorý bude zároveň napĺňať zákonné i obecné požiadavky na spôsob a systém triedeného zberu.

V súčasnosti ešte neexistujú subjekty, ktoré by mali postavenie organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmysle zákona, keďže na získanie tohto postavenia sa vyžaduje udelenie autorizácie ministerstvom. V záujme toho, aby sa tieto subjekty vôbec mohli uchádzať o získanie postavenia organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, budú s obcami uzatvárať zmluvy o budúcej zmluve.

Ustanovenie § 81 ods. 22 zákona však jasne hovorí, že obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka. Za porušenie uvedeného ustanovenia je v § 117 ods. 2 zákona uvedená sankcia od 800 € do 80 000 €.

V prípade, že obec uzavrie viac zmlúv o budúcej zmluve s viac ako jedným subjektom usilujúcim sa získať postavenie organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, by obci vznikol následný záväzok uzavrieť viacero riadnych zmlúv.

Narušenie princípu „jedna obec – jedna organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly“  má pre obec okrem sankcie za porušenie § 81 ods. 22 zákona aj ďalšie negatívne hospodársko-právne dôsledky. Ak obec nebude chcieť splniť záväzky vyplývajúce jej zo zmlúv o budúcich zmluvách, t. j. uzavrieť riadnu zmluvu, môže druhá zmluvná strana (oprávnená) požadovať, aby obsah zmluvy určil súd alebo osoba určená v zmluve alebo sa môže dožadovať náhrady škody spôsobenej porušením záväzku obce uzavrieť s ňou riadnu zmluvu.

Uzatváraním viacerých zmlúv o budúcich zmluvách s viac ako jedným subjektom usilujúcim sa získať postavenie organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly sa obec taktiež vystavuje riziku, že nebude možné preniesť náklady za triedený zber na výrobcov.

Preto rezort životného prostredia obciam odporúča, aby v súvislosti so zmluvou o budúcej zmluve so subjektom, ktorý má záujem získať postavenie organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, nepristupovali unáhlene. Mali by si návrhy jednotlivých zmlúv najskôr pozorne prečítať, nechať si čas na ich zváženie a porovnanie, a následne vybrať jedinú spoločnosť, ktorej ponuka najviac vyhovuje ich potrebám.
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP