Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2016

02.02.2016 9:37:15  vytlačiť  

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v januári 2016, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa riadi podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 23 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.

Upozorňujeme, že ohlasovacia povinnosť podľa § 3 ods. 2 a 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 až 4, § 13 ods. 4,§ 14 ods. 4, § 15 ods. 5, § 19 ods. 2, § 20 ods. 3, § 21 ods. 4 za rok 2015 sa podáva podľa predpisov platných pred 1. januárom 2016, teda na „starých“ tlačivách.

To znamená, že tieto hlásenia sa podávajú na tlačivách podľa vyhlášky č. 310/2013 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch:

  • Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,
  • Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov,
  • Evidenčný list skládky odpadov,
  • Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu,

Hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov.

Hlásenie spracovateľa elektroodpadu a Hlásenie výrobcu elektrozariadení sa podávajú podľa vyhlášky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom.

EVIDENČNÉ A OHLASOVACIE POVINNOSTI V JANUÁRI 2015

ODPADY
Druh povinnosti: Evidencia odpadov
Kto: Každý držiteľ, obchodník, sprostredkovateľ
Termín do: priebežne, min. 1 x mesačne
Tlačivo: § 2 / príloha 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

ODPADY
Druh povinnosti: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
Kto: Držiteľ podľa § 3 od. 3 písm a) - n)
Termín do: do konca mesiaca po Q
Tlačivo: § 3 / príloha 2
Komu sa odovzdáva: OU, RF
Archivácia: 5 rokov

RÔZNE
Druh povinnosti: Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík
Kto: Distribútor pneumatík
Termín do: do konca Q*
Tlačivo: § 4 / príloha 4
Komu sa odovzdáva: KC, MŽP
Archivácia: 5 rokov

RÔZNE
Druh povinnosti: Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu
Kto: Pôvodca odpadov z obalov
Termín do: do 25. dňa nasledujúceho mesiaca
Tlačivo: § 5 / príloha 5
Komu sa odovzdáva: KC pre odpady z obalov a neobalov
Archivácia: 5 rokov

KOVOVÁ ORTUŤ
Druh povinnosti: Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti
Kto: Prevádzkovateľ úložiska
Termín do: bezodkladne pri vyskladnení a odoslaní potvrdený oboma stranami
Tlačivo: § 8 / príloha 9
Komu sa odovzdáva: OU
Archivácia: 10 rokov od jeho vydania

KOVOVÁ ORTUŤ
Druh povinnosti: Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
Kto: Prevádzkovateľ úložiska
Termín do: predloženie odovzdávajúcou osobou prevádzkovateľovi úložiska
Tlačivo: § 8 / príloha 10
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 10 rokov od jeho predloženia

KOVOVÉ ODPADY
Druh povinnosti: Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov
Kto: Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 9 / príloha 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov / fotodokumentácia alebo videodokumentácia - 1 rok

KOVOVÉ ODPADY
Druh povinnosti: Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
Kto: Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup komunálneho odpadu
Termín do: do 31. januára
Tlačivo: § 10 / príloha 11
Komu sa odovzdáva: obci, na ktorej území sa zber alebo výkup odpadu uskutočňuje
Archivácia: ?

KOVOVÉ ODPADY
Druh povinnosti: Oznámenie o druhu a množstve vykúpeného vyhradeného prúdu odpadu a o jeho zhodnotení R1-R11
Kto: Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu
Termín do: do 15. dní po ukočení Q
Tlačivo: § 16 odst.4 / Zákona
Komu sa odovzdáva: obaly a neobaly - OZV, kt. má zmluvu s obcou, z kt. pochádza / EEO a použité B/A - KC
Archivácia: ?

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Druh povinnosti: Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade - Sprievodný list nebezpečného odpadu
Kto: Odosielateľ / príjemca
Termín do: do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, kópia SLNO
Tlačivo: § 11 / príloha 12
Komu sa odovzdáva: § 26 ods. 2 zákona
Archivácia: odosielateľ 5 rokov / príjemca 5 rokov

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA
Druh povinnosti: Evidencia o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu
Kto: Výrobca / dovozca určených výrobkov
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 12 ods. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA
Druh povinnosti: Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu
Kto: Výrobca / dovozca určených výrobkov
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu
Tlačivo: § 12 / príloha 13
Komu sa odovzdáva: MŽP a RF
Archivácia: 5 rokov

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA
Druh povinnosti: Ohlásenie údajov podľa § 12 odst. 2 o batériách a akumulátoroch a o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
Kto: Výrobca batérií a akumulátorov
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu
Tlačivo: § 12 / príloha 14
Komu sa odovzdáva: MŽP a RF
Archivácia: 5 rokov

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA
Druh povinnosti: Ohlásenie údajov podľa §12 odst. 2 o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom
Kto: Výrobca elektrozariadení
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu
Tlačivo: § 12 / príloha 15
Komu sa odovzdáva: MŽP a RF
Archivácia: 5 rokov

BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Druh povinnosti: Evidencia  o batériách a akumulátoroch
Kto: Výrobca b/a, OZV pre b/a a 3. Osoba
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 13 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
Kto: Výrobca b/a, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre b/a a 3. Osoba
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 13odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

ELEKTROZARIADENIA
Druh povinnosti: Evidencia o elektrozariadeniach
Kto: Výrobca eez, OZV pre eez
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 14 / príloha 15
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

ELEKTROZARIADENIA
Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s elektroodpadom
Kto: Výrobca eez, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre eez
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 14 / príloha 15
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

OBALY
Druh povinnosti: Evidencia o obaloch
Kto: Výrobca obalov a OZV pre obaly
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu
Tlačivo: § 15  odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

OBALY
Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s odpadmi z obalov
Kto: Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre obaly
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu
Tlačivo: § 15 odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

NEOBALY
Druh povinnosti: Evidencia o neobalových výrobkoch
Kto: Výrobca neobalových výrobkov a OZV pre obaly
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 16 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

NEOBALY
Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov
Kto: Výrobca neobalových výrobkov a OZV pre obaly
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 16 odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

VOZIDLÁ
Druh povinnosti: Evidencia o vozidlách
Kto: Výrobca vozidiel a OZV pre vozidlá
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 17 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

PNEUMATIKY
Druh povinnosti: Evidencia o pneumatikách
Kto: Výrobca pneumatík a OZV pre pneumatiky
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 18  odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

PNEUMATIKY
Druh povinnosti: Evidenciu o nakladaní s odpadovými pneumatikami
Kto: Výrobca pneumatík a OZV pre pneumatiky
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 18 odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

POUŽITÉ B/A
Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní a recyklácii použitých batérii a akumulátorov
Kto: Spracovateľ použitých b/a
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 19 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

POUŽITÉ B/A
Druh povinnosti: Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov
Kto: Spracovateľ použitých b/a
Termín do: do 31. januára
Tlačivo: § 19 / príloha 14 tabuľka II, IV, V
Komu sa odovzdáva: MŽP, výrobcovi B/A, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre B/A a 3. osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu
Archivácia: 5 rokov

ELEKTROODPAD
Druh povinnosti: Evidencia  o spracovaní elektroodpadu
Kto: Spracovateľ elektroodpadu
Termín do: priebežne
Tlačivo: § 20 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

ELEKTROODPAD
Druh povinnosti: Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu
Kto: Spracovateľ elektroodpadu
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu
Tlačivo: § 20 / príloha 20
Komu sa odovzdáva: MŽP, výrobcovi EEZ, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a OZV pre EEZ, s ktorými má uzavretú zmluvu
Archivácia: 5 rokov

STARÉ VOZIDLÁ
Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní starých vozidiel
Kto: Spracovateľ starých vozidiel
Termín do: priebežne za každú prevádzkareň
Tlačivo: § 21 odst. 1 a), b)
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

STARÉ VOZIDLÁ
Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní starých vozidiel / Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie
Kto: Spracovateľ starých vozidiel
Termín do: priebežne za každú prevádzkareň
Tlačivo: § 21 / príloha 23
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

STARÉ VOZIDLÁ
Druh povinnosti: Evidencia o spracovaní starých vozidiel / Potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie
Kto: Spracovateľ starých vozidiel
Termín do: priebežne za každú prevádzkareň
Tlačivo: § 21 / príloha 21
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

STARÉ VOZIDLÁ
Druh povinnosti: Ohlásenie ustanovených údajov
Kto: Spracovateľ starých vozidiel
Termín do: do 20 dní po ukončení štvrťroka
Tlačivo: § 21 / príloha 22
Komu sa odovzdáva: KC pre použité B/A
Archivácia: 5 rokov

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Druh povinnosti: Ohlasenie ustanovených údajov
Kto: Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti podľa § 27 ods. 8 zákona
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení štvrťroka
Tlačivo: x
Komu sa odovzdáva: KC
Archivácia: 5 rokov

Súhrn povinností vám prinášame v spolupráci s portálom odpady - portal.
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP