Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Nový zákon o odpadoch je v internom pripomienkovom konaní

08.04.2014 7:36:07  vytlačiť  

Príprava nového zákona o odpadoch sa podľa našich informácií dostala do štádia interného pripomienkového konania. Vo viac ako 150 stranovom návrhu plánuje ministerstvo zaviesť viacero nových regulácií trhu s odpadmi. Plánuje v ňom aj zrušiť Recyklačný fond k 31.03.2016.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Podstatné zmeny sa týkajú rozšírenej zodpovednosti firiem za recykláciu a zhodnocovanie odpadov z tovarov dovezených alebo uvedených na trh. Zákon ustanovuje vybrané výrobky (elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, oleje, neobalové výrobky), na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Ten nesie zodpovednosť za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli po ukončení životnosti jeho výrobku.

Výrobca môže vybrané výrobky uvádzať na trh iba vtedy, ak je zapísaný v Registri výrobcov. Svoje povinnosti si môže plniť individuálne alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), pričom požiadavky na výrobcu plniaceho svoje povinnosti individuálne a prostredníctvom OZV sú rovnocenné vrátane celoštátnej pôsobnosti (jedno zberné miesto v každom okrese, celoštátna informačná kampaň, finančná zábezpeka atď.). Určité úľavy sú pre tých výrobcov, ktorí dovážajú vybrané výrobky pre svoju potrebu a výrobky neopustia areál výrobcu a nestanú sa súčasťou komunálneho odpadu.

Výrobcovia (individuálne alebo prostredníctvom OZV) zabezpečujú svoje povinnosti na základe zmlúv. V prípade odpadov z vybraných výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu (napríklad obaly, baterky, alebo oleje), na území obce môže s komunálnymi odpadmi nakladať iba tá spoločnosť, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu. Zároveň však obec musí mať zmluvu s OZV a spoločnosť nakladajúca s komunálnym odpadom musí mať zmluvu s OZV. Zákon neupresňuje riešenie situácie, ak sa títo účastníci vzťahov nedohodnú na dobrovoľnej zmluve.

Dobrovoľno-povinné koordinačné centrum

Každá organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vybraného prúdu odpadu, ak je koordinačné centrum zriadené, a plniť z nej vyplývajúce povinnosti. Musí tiež plniť úlohy, ktoré vyplývajú z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom, napríklad oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvá a poskytnúť mu ich na základe zmluvných podmienok .

Nejasné je postavenie koordinačného centra. Podľa navrhovaného znenia zákona pre jeden vybraný prúd odpadu môže a zároveň musí byť zriadené iba jedno koordinačné centrum (KC). Zriaďovateľmi KC pre vybraný prúd odpadu môžu byť organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcovia vybraných výrobkov, ktorí plnia vybrané povinnosti individuálne z týchto vybraných prúdov odpadu.

KC má vzniknúť tak, že ministerstvo zverejnení výzvu na svojom webovom sídle a do jedného mesiaca odo dňa zverejnenia tejto výzvy sa môžu písomne „prihlásiť“ záujemcovia o zriadenie KC. Ministerstvo bezodkladne po uplynutí tejto lehoty oznámi všetkým prihláseným výrobcom vybraných výrobkov a organizáciám zodpovednosti výrobcov identifikačné a kontaktné údaje prihlásených osôb.

Ak však do štyroch mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy nebude KC pre vybraný prúd odpadu zriadené, ministerstvo je povinné uložiť organizáciám zodpovednosti výrobcov povinnosť do dvoch mesiacov zriadiť koordinačné centrum pre tento prúd odpadov.

KC pre odpady z obaly a z neobalových výrobkov navyše na žiadosť obce určuje, ktorá OZV zabezpečí odvoz vytriedenej zložky komunálneho odpadu z komunálneho odpadu z obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov. KC taktiež organizuje zlosovanie, ktorým sa určuje zmluvný partner obce spomedzi OZV pre vybraný prúd odpadu, v prípade obce, s ktorou žiadna OZV zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov dobrovoľne neuzavrela.

Ustanovenia o KC však neriešia konfliktné situácie, napríklad, ak sa OZV v rámci KC nezhodnú na spoločnom postupe. Návrh zákona nerieš ani situáciu, ak bude niektorá OZV prevádzkovať vlastné spracovateľské kapacity.

pokračovanie článku na www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP