Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Usmernenie k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa

19.11.2015 10:00:37  vytlačiť  

1. januára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z."). V § 81 ods. 20 zákona č. 79/2015 Z. z. sa ustanovuje, že obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Povinnosť zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu vyplýva pre obce vyššie citovaným zákonom od 01. januára 2016 a má priamy vplyv na spôsob vyrubovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.").

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. je od 01.01.2016 možné v obci zaviesť množstvový zber pre zmesový komunálny odpad a množstvový zber pre drobný stavebný odpad. Vo všeobecne záväznom nariadení obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN o poplatku") je potrebné upraviť aj spôsob a lehotu zaplatenia poplatku v prípade množstvového zberu pre drobné stavebné odpady.

Množstvový zber sa môže týkať zmesového komunálneho odpadu ako aj drobného stavebného odpadu. Vo VZN o poplatku je potrebné uvedené rozlišovať, keďže iný spôsob a lehoty zaplatenia môžu byť určené v prípade množstvového zberu pre zmesový komunálny odpad a iné v prípade množstvového zberu pre drobný stavebný odpad.
Zavedenie množstvového zberu pre drobný stavebný odpad znamená, že povinnosť platenia poplatku za drobný stavebný odpad je priamo závislá od jeho produkcie. Vzhľadom na uvedené môže v praxi nastať situácia, že poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia drobný stavebný odpad nevyprodukoval, a teda mu ani nevznikla povinnosť platenia miestneho poplatku za drobný stavebný odpad.
Ak poplatník produkuje zmesový komunálny odpad (bez drobného stavebného odpadu) a obec chce poplatok za zmesový komunálny odpad aj naďalej vyrubovať rozhodnutím, vo VZN o poplatku sa mechanizmus platenia poplatku (t. j. spôsob a lehota zaplatenia poplatku) v prípade množstvového zberu musí následne rozčleniť na:

  1. zmesový komunálny odpad
  2. drobný stavebný odpad
  1. Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu : v tomto prípade je obec podľa § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. povinná určiť vo VZN o poplatku spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, pričom poplatok za zmesový komunálny odpad môže vyrubovať rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.
     
  2. Množstvový zber drobného stavebného odpadu : v tomto prípade je potrebné vo VZN o poplatku uviesť, že poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti napr. priamo na zbernom dvore správcovi dane, t. j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad. Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto obcou určené, pričom sa poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu. V takomto prípade môže nastať situácia, že poplatník poplatok za drobný stavebný odpad týmto spôsobom zaplatí aj viackrát v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to zakaždým, keď odovzdá drobný stavebný odpad na miesto obcou určené.


Ing. Dušán Jurík generálni riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia

 

 
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP