Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Zmenili sa od tohto roku požiadavky na prevádzku skládky odpadov?

24.03.2016 7:17:24  vytlačiť  

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch prináša viaceré zmeny v povinnostiach prevádzkovateľov skládok odpadov. Paragraf 19 sa venuje týmto povinnostiam podrobnejšie. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/03.

Medzi nové povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov patrí povinnosť preukázať na žiadosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obce, v katastrálnom území ktorej sa skládka odpadov nachádza, do troch pracovných dní aktuálnu výšku účelovej finančnej rezervy.

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný doručiť každoročne do 15. februára kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok.

Takisto je povinný zabezpečiť podľa potreby kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.

Technickým požiadavkám na skládkovanie odpadov sa detailne venuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 372/2015 Z. z. Vyhláška stanovuje požiadavky na výber lokality na vybudovanie skládky odpadov (§ 1), ustanovuje triedy skládok odpadov (§ 2), definuje stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov (§ 3), požiadavky na tesnenie skládok odpadov (§ 4), požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu (§ 5), požiadavky na prevádzkovanie skládky odpadov vrátane požiadaviek na prijímanie odpadov (§ 6).

Ďalej sa vyhláška venuje postupom kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení (§ 7), postupom uzatvárania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov (§ 8) a výpočtu účelovej rezervy (§ 11).

Okrem toho sa v § 10 zaoberá úložiskom dočasného uskladnenia ortuti, čo nie je predmetom tohto príspevku.

Výber lokality na skládku odpadov

Pri výbere lokality sa zohľadňujú predovšetkým kritériá ako bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných zón alebo rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží, vodných zdrojov, vrátane ich ochranných pásiem a inundačného územia, geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti, ochrana prírody a krajiny a ochrana kultúrneho dedičstva v oblasti, únosné zaťaženie územia, možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky, záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania.

Triedy skládok odpadov

Skládky odpadov sa aj naďalej členia na tri triedy skládok: skládky odpadov na inertný odpad, skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a skládky odpadov na nebezpečný odpad.

Na skládky na inertný odpad sa môžu ukladať výlučne inertné odpady, pri ktorých limitné hodnoty látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov pre triedu vylúhovateľnosti I podľa prílohy č. 1 k vyhláške. Sledujú sa predovšetkým ukazovatele ako pH, kovy, niektoré anióny, DOC, CRL, celkové kyanidy a ekotoxicita (drobná zmena pri limitnej koncentrácii pre skládky na nie nebezpečné odpady). V natívnej vzorke sa sledujú strata žíhaním, TOC, BTEX, PCB, uhľovodíky, PAU, vybrané ťažké kovy.

Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov

Medzi tieto požiadavky patrí požiadavka na informačnú tabuľu, príjazdovú komunikáciu ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov, oplotenie a uzamykateľnú bránu, váhu, prevádzkový objekt s potrebným vybavením, tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov, drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín, drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie, monitorovací systém podzemných vôd, monitorovací systém skládkových plynov, odvodňovací systém pre povrchové vody, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, prípadne ďalšie zariadenie, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje.

Požiadavky na tesnenie skládky odpadov ostávajú nezmenené tak, ako boli definované v predchádzajúcej legislatíve. Zahŕňajú požiadavky na geologickú bariéru, ako aj na umelo doplnené tesniace vrstvy.

Ani požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín sa nemenia. Jedinou zmenou je umožnenie čistenia zachytených priesakových kvapalín zo skládky odpadov aj v zariadeniach na nakladanie s kvapalnými odpadmi.

Pri zachytávaní skládkového plynu je povinnosť spaľovať nevyužívaný skládkový plyn v zmysle technickej normy STN 83 8108 Skládkovanie odpadov. Skládkový plyn.

Prijímanie odpadov na skládku odpadov

Pri prijímaní odpadov na skládky odpadov je potrebné sledovať koncentrácie vybraných ukazovateľov, ktoré nesmú presiahnuť limitné hodnoty pre jednotlivé triedy skládok odpadov uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške.
V prílohe č. 2 sú uvedené metódy analýz a skúšok odpadov na účel posúdenia prijateľnosti odpadov na skládku odpadov, ktoré sú pre prevádzkovateľov skládok záväzné. Vzhľadom na vývoj európskych technických noriem v tejto oblasti odporúčame čitateľom dôkladne preštudovať túto prílohu k vyhláške.

Prevádzkovanie skládky odpadov

Pri prevádzke skládky odpadov sa musia dodržiavať všetky podmienky, ktoré boli uvedené v predchádzajúcej legislatíve. Okrem nich vyhláška kladie novú požiadavku na prevádzku skládky odpadov, ktorá ustanovuje, že umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Vyhláška umožňuje prevádzkovateľom skládok odpadov vykonávať odber vzoriek a skúšky na overenie na mieste, ak zabezpečia primeraný dohľad nezávislých a kvalifikovaných osôb alebo prijali príslušný systém zabezpečenia kvality vrátane pravidelnej nezávislej kontroly.

Príloha č. 3 uvádza zoznam odpadov, ktoré sa musia pred ich uložením na skládku odpadov stabilizovať. Nedošlo k zmenám v tomto zozname oproti prílohe č. 6 k zákonu č. 223/2001 Z. z., iba sú spresnené kaly z čistenia priemyselných odpadových vôd tým, že sú vymenované katalógové čísla týchto odpadov (19 08 11, 19 08 12, 19 08 13, 19 08 14). Vyhláška (ani zákon) nerieši, čo znamená pojem „stabilizácia“.

Dá sa dedukovať, že ide o takú úpravu odpadu, pri ktorej sa dosiahnu limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade podľa prílohy č. 1 k vyhláške.

Uzatváranie a monitorovanie skládky odpadov

V novej vyhláške sa nemenia požiadavky na postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení. Jedinou zmenou je možnosť, že príslušný orgán štátnej správy najskôr päť rokov po uzavretí, rekultivácii a monitorovaní skládky odpadov môže prehodnotiť frekvenciu a upraviť sledovanie parametrov, najmä ak je preukázané, že skládka odpadov neovplyvňuje alebo minimálne ovplyvňuje povrchové alebo podzemné vody.

Na tento účel si môže orgán štátnej správy vyžiadať odborný posudok.

Pri požiadavkách na postupy uzatvárania skládok odpadov a následnú starostlivosť o skládku odpadov sa sprísnili požiadavky na prevádzkovateľov. Pri uzatváraní skládky odpadov je povinnosť použiť tesniacu minerálnu vrstvu v hrúbke najmenej 0,5 m alebo jej náhradu, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti; ak ide o geosyntetickú bentonitovú rohož (GCL), plošná hmotnosť nosnej a krycej geotextílie v bentonitovej rohoži musí byť minimálne 300 g/m2, vrstva Na-bentonitu musí byť 4 000 g/m2 a viac s obsahom montmorilonitu minimálne 65 %.

Použitie náhradnej tesniacej minerálnej vrstvy s menšou hrúbkou ako 0,5 m je možné len v odôvodnenom prípade, ak nie je možné zabezpečiť vhodnú zeminu, ktorá sa má použiť ako umelá minerálna tesniaca vrstva. Ak sa na pokryvnú vrstvu použije zemina, ktorá bola zaradená ako odpad podľa Katalógu odpadov, musí splniť požiadavky na inertný odpad.

Novou povinnosťou prevádzkovateľa skládky odpadov je po definitívnom uzatvorení skládky odpadov (t. j. po vydaní potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov) zabezpečiť nevyhnutnú starostlivosť o skládku odpadov, najmä pravidelné kosenie a odstraňovanie náletových drevín. Vyhláška nespresňuje, dokedy musí prevádzkovateľ takúto starostlivosť zabezpečovať, ale z predchádzajúceho textu príslušného odseku vyplýva, že ide o obdobie stanovené v potvrdení o uzatvorení skládky odpadov minimálne na 30 rokov.

Výnimka

V prípade, že sa na skládku odpadov ukladá neznečistená zemina alebo inertný odpad, ktorý nemá nebezpečné vlastnosti a ktorý pochádza z vyhľadávania ložísk a ťažby nerastných surovín, spracovania a uskladnenia nerastných surovín, ako aj z prevádzky kameňolomov, nie je potrebné postupovať podľa tejto vyhlášky.

Výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy

Zmeny nastali vo vzorci na výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy.

Pri výpočte sa zohľadňujú množstvá uložených odpadov v jednotlivých kalendárnych rokoch, navrhované investičné náklady na uzatvorenie, rekultiváciu a prevádzkové náklady na zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov a na monitorovanie skládky odpadov, jednorazový odvod časti účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5 % projektovou dokumentáciou navrhovaných investičných nákladov na uzavretie, rekultiváciu a prevádzkových nákladov na zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov a na monitorovanie skládky odpadov či medziročná miera inflácie (index spotrebiteľských cien) uverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok.

Ročná výška účelovej finančnej rezervy pre skládky odpadov alebo časti skládky odpadov, ktoré sú prevádzkované v súlade s právoplatným kolaudačným rozhodnutím vydaným do 31. decembra 2015, sa vypočíta podľa legislatívy platnej do 31. 12. 2015.

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP