Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Vyhláška k zákonu o obaloch - zmeny a novinky

21.04.2011 12:00:49  vytlačiť  

Dňa 1. mája 2010 vstúpil do platnosti zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obaloch"). Týmto okamihom došlo v obalovej legislatíve k značne neštandardnému stavu, kedy boli zákonom o obaloch zrušené všetky dovtedy platné vykonávacie predpisy (dve vyhlášky MŽP SR a jedno nariadenie vlády SR) pričom neboli nahradené novými.

Trvalo takmer rok kým vstúpili do platnosti nové vykonávacie predpisy k zákonu o obaloch - vyhláška MŽP SR č. 81/2011 Z. z. o zálohovaní obalov na nápoje a vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch (ďalej len „vyhláška") účinné od 1. apríla 2011.
Vyhláška prešla od prvého zverejnenia na medzirezortné pripomienkové konanie až po jej zverejnenie v Zbierke zákonov SR značne zdĺhavým a zložitým legislatívnym procesom. Prvá verzia vyhlášky bola zverejnená na webovej stránke Portálu právnych predpisov 3. decembra 2010 s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2011. Dňa 24. januára 2011 sa však vyhláška objavila v medzirezortnom pripomienkovom konaní opäť a nakoniec bola až 31. marca 2011 publikovaná v Zbierke zákonov SR.

Pozitívnym signálom v celom procese prípravy vyhlášky bolo stretnutie odborníkov a účastníkov trhu s odpadmi s ministrom životného prostredia SR, na ktorom sa 8. marca 2011 všetky zúčastnené subjekty dohodli na konečnom znení vyhlášky, najmä na spôsobe preukazovania materiálového toku. Dohodnuté znenie bolo následne po stretnutí transparentne zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR.

V ďalšom texte prinášame prehľad vybraných ustanovení vyhlášky, ktoré upresňujú niektoré časti zákona o obaloch alebo prinášajú novinky, ktoré predchádzajúce vykonávacie predpisy k zákonu o obaloch neobsahovali.

Vyhláška ustanovuje 6 okruhov problémov:

1. Obsah a spôsob vedenia Registra povinných osôb a oprávnených organizácií (ďalej len „register"), vzor potvrdenia o zápise do registra a vzor žiadosti o zápis do registra

Príslušné ustanovenie vyhlášky (§ 2 ods. 3) okrem iného zavádzajú výlučne elektronický spôsob vedenia registra oproti písomnej aj elektronickej forme v minulosti. Verejne prístupná časť registra je dostupná na webovej stránke http://obaly.sazp.sk/.

Vyhláška v prílohe č. 1 ustanovuje presný vzor žiadosti o zápis do registra (§ 2 ods. 4).

2. Podrobnosti o evidencii obalov, odpadov z obalov a o ich vedení, podrobnosti o ohlasovaní údajov z evidencie obalov a odpadov z obalov

Táto časť vyhlášky (§ 3 ods. 1) podrobnejšie upravuje, ktoré povinné osoby sú povinné viesť evidenciu o obaloch a odpadoch z obalov vo vzťahu k spôsobu uvádzania obalov na trh alebo do obehu. Týmto ustanovením sa vyriešia viaceré pochybnosti subjektov, ktoré v minulosti nevedeli jednoznačne určiť či sú povinnými osobami v zmysle zákona o obaloch najmä vo vzťahu k dosť nešťastnému použitiu pojmu dovoz v zákone o obaloch.

Podľa vyhlášky sa vedenie evidencie vzťahuje aj na opakovane použiteľné obaly pri ich prvom použití a najmä na obaly naplnené nebezpečnými látkami (§ 3 ods. 3), ktorých zahrnutie do systému evidencie absentovalo v predchádzajúcich vykonávacích predpisoch.

Úprava § 3 ods. 5 prináša zjednodušenie administratívy pri vedení evidencie oprávnenou organizáciou za povinné osoby, ktoré jej poskytujú údaje. Legislatíva konečne nevyžaduje fiktívne vypĺňanie údajov o odpadoch z obalov v priebehu kalendárnych štvrťrokov.

3. Podrobnosti o označovaní obalov a o označovaní zálohovaných obalov na nápoje

Zákon o obaloch zaviedol dobrovoľné označovanie obalov. Ak sa však povinná osoba rozhodne obal označiť je povinná urobiť tak v súlade s touto vyhláškou, ktorá ustanovuje v prílohe č. 5 grafické značky na označovanie obalov. Napriek tomu, že samotný zákon o obaloch ako aj vyhláška sa odvolávajú na rozhodnutie Komisie 97/129/ES, ktorým sa zavádza identifikačný systém pre obalové materiály podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, vyhláška ide zbytočne nad rámec európskej legislatívy a zavádza označenia, ktoré spomínané rozhodnutie Komisie nepozná (známe trojuholníky s kódom materiálového zloženia obalu).

4. Podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov

Podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov sú uvedené v samostatnej prílohe č. 6.

5. Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

Snáď najočakávanejšou časťou vyhlášky bolo opätovné ustanovenie výšky záväzných limitov pre rozsah zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (príloha č. 7 vyhlášky), ktorých plnenie od nás vyžadujú právne predpisy EÚ. Na rozdiel od predchádzajúceho nariadenia vlády, ktoré ustanovilo výšku záväzných limitov do roku 2012, sa novou vyhláškou nastavila výška záväzných limitov aj pre roky nasledujúce po tomto roku pričom ich výška sa nebude meniť.

Od roku 2011 vyhláška prvý krát ustanovuje záväzné limity aj pre obalovú komoditu drevo a v poznámkach k prílohe č. 7 určuje od roku 2012 aj tzv. celkové záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo výške najmenej 60% a pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo výške najmenej 55%.

6. Podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie.

Najdiskutovanejšou časťou v procese prípravy vyhlášky boli ustanovenia týkajúce sa dokladovania materiálového toku odpadov z obalov. Vyhláška prvý krát exaktne ustanovuje obsahové náležitosti dokladov preukazujúcich materiálový tok od miesta pôvodu odpadov z obalov, ktorým je prvé miesto zberu na území SR až po odovzdanie odpadov z obalov do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré musí dodávku potvrdiť. Každý doklad musí byť vystavený iba pre konkrétnu povinnú osobu alebo oprávnenú organizáciu a nesmie byť použitý viac krát. Preukazovanie materiálového toku predstavuje najtransparentnejší spôsob preukazovania zabezpečenia vytriedenia odpadov z obalov a ich následného zhodnotenia alebo recyklácie a teda aj zabezpečovania plnenia záväzných limitov zhodnotenia a záväzných limitov recyklácie odpadov z obalov.

Autor : NATUR-PACK
Zdroj : www.odpady-portal.sk 
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP