Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Nový zákon o odpadoch nasmeruje Slovensko do vyspelej Európy

13.04.2014 10:23:34  vytlačiť  

Ministerstvo životného prostredia po 13 rokoch predkladá úplne nový zákon o odpadoch, ktorý Slovensko posunie k modernej čistejšej Európe. Zákon zreformuje súčasný systém a prinesie doslova revolúciu v oblasti odpadov. Jeho cieľom je, aby sa viac odpadu separovalo a recyklovalo, menej ho končilo na skládkach. „Ide o jeden z najdôležitejších zákonov v tomto volebnom období, ktorý nastaví pravidlá na dlhé obdobie,“ upozornil minister životného prostredia Peter Žiga.

Zákon prinesie dôraz na transparentnosť vzťahov, spravodlivosť a adresnosť v oblasti, kde sa podľa odhadov pohybuje ročne takmer miliarda eur. Filozofiu reformy predstavil rezort pred rokom v legislatívnom zámere zákona, ktorý schválila vláda. Podľa štatistiky Eurostatu z roku 2012 vyprodukuje obyvateľ EÚ priemerne takmer 500 kg komunálneho odpadu, na Slovensku je to približne 320 kg. Náš problém je, že 74% z neho putuje na skládky komunálneho odpadu a zvyšok sa zhodnotí, kým v moderných krajinách je pomer opačný. Tento stav chceme a musíme zmeniť, preto MŽP navrhlo do nového zákona viaceré kľúčové zmeny.

Rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Platí to napríklad pre obaly ako plasty, papier a sklo, ale aj elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, oleje, alebo pneumatiky. O vytriedený odpad sa na vlastné náklady postarajú nové Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) a zákon už zakazuje, aby vytriedený odpad skončil na skládkach. Obec a jej obyvatelia budú mať záujem čo najviac separovať, pretože za tento odpad zaplatí výrobca. Čím viac sa vytriedi, tým menej zmesového odpadu zostáva na zodpovednosti obce, čo môže viesť aj k zníženiu poplatku za odpad pre občanov. Podľa odhadov obciam už v úvode nový systém zníži náklady až o tretinu a obec úsporu môže premietnuť do nižších poplatkov za odpad. S efektívnejším separovaním sa náklady môžu znížiť ešte výraznejšie. Nový zákon zníži aj administratívnu náročnosť pre podnikateľov, pretože zruší povinnosť vypracovania Programu odpadového hospodárstva pre pôvodcu odpadu.

Zrušenie Recyklačného fondu, ktorý má zaniknúť koncom marca 2016. Fond už naplnil svoju úlohu, ako bolo napríklad vybudovanie kapacít recyklačného priemyslu. Zodpovednosť za plnenie záväzkov ponesú výrobcovia a štát. Proces zániku fondu bude postupný a jeho prostriedky sa využijú napríklad na podporu triedeného zberu odpadov.

Vybudovanie prehľadného a aktuálneho informačného systému, ktorý zmapuje toky odpadov. Cieľ je jasný a transparentný systém evidencie, súčasné údaje sú často nepresné a neúplné.

Sprísnenie výkupu kovov od fyzických osôb nepodnikateľov má eliminovať pokračujúce krádeže kovov, ktoré ohrozujú aj zdravie a životy ľudí – napr. kanálové poklopy či marcová krádež kilometrov káblov osvetlenia bratislavského obchvatu. Čiastkové opatrenia pokles krádeží neznížili, preto rezort minulý rok navrhol plošný zákaz výkupu kovov od fyzických osôb nepodnikateľov. Zberne druhotných surovín a spracovatelia protestovali a obávali sa o prežitie. Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín a Klub 500 preto navrhli podmienky významného sprísnenia výkupu. MŽP SR k nim pristúpilo za podmienky, že to povedie k riešeniu kriminality. Pre zberne pribudne povinnosť uhrádzať platby výlučne bezhotovostne, uplatniť daň z príjmov, povinnosť uskladniť kov 7 dní, monitorovanie kamerovým systémom a povinnosť využívať len váhy s platným certifikátom o ich ciachovaní. Jednotlivé zberne sa budú musieť uchádzať u ministerstva životného prostredia o certifikát, že spĺňajú všetky podmienky pre svoje pôsobenie.
Očakávame, že nové pravidlá vytlačia nepoctivých podnikateľov a predovšetkým povedú k zníženiu kriminality v tejto oblasti. Ak sa systém neosvedčí, MŽP je pripravené pristúpiť k zákazu výkupu.

Boj proti nelegálnym „čiernym“ skládkam odpadov sprísnením sankcií a vyššími právomocami polície. Ak výška škody presiahne 266 eur, začne polícia konať pri zisťovaní vinníka v zmysle trestného zákona. Zásadná novinka je, že časť poplatkov za odpad uložený na legálnu skládku, ktorých je na Slovensku takmer 120, sa bude zhromažďovať v Environmentálnom fonde. Tieto peniaze (cca 5 mil. € ročne) budú určené pre obce na likvidáciu opusteného odpadu.

Návrh nového zákona je výsledok rok a pol trvajúcej intenzívnej diskusie so všetkými dotknutými a odraz principiálnej zhody s výrobcami, zamestnávateľmi a priemyslom či samosprávou. Na rokovaniach sa zúčastnila aj akademická obec. Zákon MŽP predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie, kde sa k nemu bude môcť vyjadriť široká verejnosť. Na rokovanie vlády by sa mal dostať začiatkom júla a v prípade, ak s ním bude súhlasiť aj Národná Rada, platiť by mal od januára 2015.
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP