Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

MŽP vydalo usmernenie ku kontroverznému paragrafu 58

11.05.2016 7:51:48  vytlačiť  

Ministerstvo životného prostredia vydalo koncom minulého týždňa usmernenie k spôsobu vypĺňania tlačiva „Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov“ podľa § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k spôsobu vypĺňania tlačiva
OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV
podľa § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon“)

Podľa § 58 ods. 1 zákona pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.

Podľa § 58 ods. 2 zákona pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov.

Pôvodca odpadu je na vyžiadanie povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne. § 58 nie je určený pre výrobcu obalov, t. j. ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov nepodáva výrobca obalov definovaný v § 52 ods. 11 zákona.

Pôvodca odpadov z obalov podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona je ten, kto v rámci svojej činnosti nakupuje v SR výrobky balené v obaloch a tieto po spotrebe ostávajú v jeho prevádzke ako odpad z obalov, tzv. priemyselné odpady z obalov.

Ohlásenie nie je potrebné podávať vtedy, ak pôvodca odpadov z obalov zhromažďuje odpad z obalov vo svojej prevádzke alebo po odovzdaní osobe oprávnenej na zber získal informáciu, že odpad z obalov bol odovzdaný do zariadenia na zneškodnenie – nenastal materiálový tok.

Ohlásenie o materiálovom toku podá až v momente jeho odovzdania osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo zariadeniu na zhodnocovanie odpadov z obalov.

Ak pôvodca odpadu z obalov odovzdal odpad z obalov osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov a nie sú mu poskytnuté v čase odovzdania odpadov z obalov ďalšie informácie o nakladaní s odpadom z obalov, ohlásenie podáva bez uvedenia zariadenia na zhodnocovanie.

Ohlásenie musí podať v stanovenej lehote a to do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. V zmysle § 14 ods. 1 písm. h) zákona písomne požiada osobu oprávnenú na zber o doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúcimi spôsob nakladania s odpadom, ktorý je v tomto prípade odovzdanie odpadu z obalov do zariadenia na zhodnocovanie niektorou z činností R1 až R11.

Po získaní informácie o zariadení na zhodnocovanie podá pôvodca odpadu z obalov doplňujúce ohlásenie k ohláseniu za mesiac, za ktorý sa ohlásenie podalo.

Za množstvá odpadov z obalov, ktoré boli zneškodnené sa takéto doplňujúce ohlásenie nepodáva.

Stiahnite si usmernenie aj s prílohou (PDF)

 

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP