MŽP vydalo usmernenie ku kontroverznému paragrafu 58
11.05.2016 7:51:48
 

Ministerstvo životného prostredia vydalo koncom minulého týždňa usmernenie k spôsobu vypĺňania tlačiva „Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov“ podľa § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k spôsobu vypĺňania tlačiva
OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV
podľa § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon“)

Podľa § 58 ods. 1 zákona pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.

Podľa § 58 ods. 2 zákona pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov.

Pôvodca odpadu je na vyžiadanie povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne. § 58 nie je určený pre výrobcu obalov, t. j. ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov nepodáva výrobca obalov definovaný v § 52 ods. 11 zákona.

Pôvodca odpadov z obalov podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona je ten, kto v rámci svojej činnosti nakupuje v SR výrobky balené v obaloch a tieto po spotrebe ostávajú v jeho prevádzke ako odpad z obalov, tzv. priemyselné odpady z obalov.

Ohlásenie nie je potrebné podávať vtedy, ak pôvodca odpadov z obalov zhromažďuje odpad z obalov vo svojej prevádzke alebo po odovzdaní osobe oprávnenej na zber získal informáciu, že odpad z obalov bol odovzdaný do zariadenia na zneškodnenie – nenastal materiálový tok.

Ohlásenie o materiálovom toku podá až v momente jeho odovzdania osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo zariadeniu na zhodnocovanie odpadov z obalov.

Ak pôvodca odpadu z obalov odovzdal odpad z obalov osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov a nie sú mu poskytnuté v čase odovzdania odpadov z obalov ďalšie informácie o nakladaní s odpadom z obalov, ohlásenie podáva bez uvedenia zariadenia na zhodnocovanie.

Ohlásenie musí podať v stanovenej lehote a to do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. V zmysle § 14 ods. 1 písm. h) zákona písomne požiada osobu oprávnenú na zber o doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúcimi spôsob nakladania s odpadom, ktorý je v tomto prípade odovzdanie odpadu z obalov do zariadenia na zhodnocovanie niektorou z činností R1 až R11.

Po získaní informácie o zariadení na zhodnocovanie podá pôvodca odpadu z obalov doplňujúce ohlásenie k ohláseniu za mesiac, za ktorý sa ohlásenie podalo.

Za množstvá odpadov z obalov, ktoré boli zneškodnené sa takéto doplňujúce ohlásenie nepodáva.

Stiahnite si usmernenie aj s prílohou (PDF)

 

zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk