Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Piata novela zákona o odpadoch je na stole.

23.07.2018 8:10:17  vytlačiť  

Ministerstvo životného prostredia predložilo do pripomienkového konania piatu novelu zákona o odpadoch. Novela má implementovať nariadenie EPaR o recyklácii lodí a zmeniť niekoľko bodov na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Podľa envirorezortu má tiež zjednotiť postup orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu, upraviť povinnosť viazania finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy a zaviesť ciele zberu pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov - odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obciach a mestách Slovenskej republiky.

Zavedením cieľov zberu sa má dosiahnuť zlepšenie triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov.

Návrh zákona má tiež riešiť požiadavku na uzatvorenie skládok podľa článku 14 smernice Rady č. 1999/31 o skládkach odpadov, ktorá vyplýva z konania o porušení povinnosti podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie č. 2017/2035, a to v prípadoch,  keď preukazovanie práva zriadiť na pozemku stavbu je prekážkou pre skončenie konania právoplatným rozhodnutím na uskutočnenie stavby uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie a v prípadoch, keď prevádzkovateľ skládky odpadu nevykoná úkony alebo činnosti potrebné na uzavretie skládky odpadov.

Účinnosť návrhu zákona je naplánovaná na 1. januára 2019, aktuálne je v štádiu po skončení pripomienkového konania.

Stiahnite si: LP/2018/404 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP