Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 7.7. 2020 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Piata novela zákona o odpadoch je na stole.

23.7.2018 8:10:17  vytlačiť  

Ministerstvo životného prostredia predložilo do pripomienkového konania piatu novelu zákona o odpadoch. Novela má implementovať nariadenie EPaR o recyklácii lodí a zmeniť niekoľko bodov na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Podľa envirorezortu má tiež zjednotiť postup orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu, upraviť povinnosť viazania finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy a zaviesť ciele zberu pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov - odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obciach a mestách Slovenskej republiky.

Zavedením cieľov zberu sa má dosiahnuť zlepšenie triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov.

Návrh zákona má tiež riešiť požiadavku na uzatvorenie skládok podľa článku 14 smernice Rady č. 1999/31 o skládkach odpadov, ktorá vyplýva z konania o porušení povinnosti podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie č. 2017/2035, a to v prípadoch,  keď preukazovanie práva zriadiť na pozemku stavbu je prekážkou pre skončenie konania právoplatným rozhodnutím na uskutočnenie stavby uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie a v prípadoch, keď prevádzkovateľ skládky odpadu nevykoná úkony alebo činnosti potrebné na uzavretie skládky odpadov.

Účinnosť návrhu zákona je naplánovaná na 1. januára 2019, aktuálne je v štádiu po skončení pripomienkového konania.

Stiahnite si: LP/2018/404 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP