Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Poplatky za uloženie odpadu sa zvýšia. Ministerstvo navrhuje zásadné zmeny

30.01.2017 7:41:44  vytlačiť  

Obce so skládkami prídu o kompenzáciu. Zmeny sa mnajú dotknúť najmä výšky poplatkoch a ich rozdelenia. Ministerstvo životného prostredia pripravuje návrh nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Podľa materiálu z novembra minulého roku, ktorý máme k dispozícii, sa zmeny budú týkať najmä dvoch oblastí.

1. Zvýšenie poplatkov

Zvýšenie poplatkov by malo nastať najmä u nevytriedených, resp. málo vytriedených komunálnych odpadov, postupne od 50% v roku 2018 až po približne 300% od roku 2026.

Na rozdiel od viacerých vyspelých západných krajín – napríklad aj susedného Rakúska, ale aj Španielska, Holandska, Dánska, či Belgicka – však ministerstvo nenavrhuje zdaňovať energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré je na druhom najnižšom stupni v hierarchii odpadového hospodárstva. Recyklácia tak nedostane zelený impulz pred energetickým zhodnotením odpadu.

Pozrite si aktuálne rozpracovaný návrh ministerstva:

Tabuľka č. 1 - POPLATKY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV
(Sadzba za príslušný rok v € . t-1)

Pol.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

2018

2019

2020

2021-2025

2026-2030

1

<10% 

14

18

22

25

30

2

10-20%

12

14

18

25

30

3

20-30%

10

12

16

25

30

4

30-40%

8

10

15

20

25

5

40-50%

6

8

12

20

25

6

50-60%

5

6

10

17

20

7

>60%

5

5

6

12

18

 

Tabuľka č. 2 – POPLATKY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV
(Sadzba za príslušný rok v € . t-1)

Pol.

Názov položky/druh komunálneho odpadu

2018

2019

2020

2021-2025

2026-2030

1

20 03 08 Drobný stavebný odpad

6

7

8

10

15

2

20 02 02 Zemina a kamenivo

6

7

8

10

15

3

Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položke 1, 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1

17

18

19

20

30

 

2. Zmena rozdelenia výnosu z poplatkov

Zásadná zmena by sa mala premietnuť do rozpočtu obcí. Doplatia na to tie, v ktorých katastri sa nachádzali skládky. Ministerstvo chce výrazne obmedziť funkciu poplatku ako kompenzácie negatívnej externality, ktorú spôsobuje skládkovanie, teda dôvod, pre ktorý bol poplatok pôvodne zavedený. Drvivú väčšinu poplatku chce prerozdeľovať obciam ako dotáciu na odpadové hospodárstvo. Charakterom výberu a použitia sa tak poplatok priblíži skôr konceptu skládkovej dane.

Podľa aktuálne platného zákona sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku príjmom rozpočtu obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza. Ak sa skládka nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku podľa veľkosti územia, ktoré skládka v katastrálnom území danej obce zaberá. Pomerná časť poplatku vo výške 10 % prináleží obci do okruhu max. 2 km od príslušnej skládky, ktorou prechádza účelová komunikácia ku skládke. Podobne tak to platí v prípade odkaliska.

Ministerstvo chce podľa nového návrhu do rozdeľovania poplatku byrokraticky zapliesť Environmentálny fond. „Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko sú príjmom Environmentálneho fondu,“ uvádza sa v návrhu. Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo odkaliska tak odvedie poplatky podľa tohto zákona už nie obci/obciam, ale štátnemu fondu. Environmentálny fond následne odvedie už iba 20 % z týchto príjmov (namiesto pôvodných 100 % - pozn. red.) obci alebo obciam, v ktorých katastrálnom území sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza. Ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov pomerne podľa veľkosti územia, ktoré v katastrálnom území danej obce zaberá, pričom sa vychádza z územného rozhodnutia.

Z tejto sumy 20 % však až 50 % (v súčasnosti iba 10 % - pozn. red.) odvedie fond obciam do okruhu max. 2 km od príslušnej skládky odpadov, ktorou prechádza účelová komunikácia ku skládke odpadov. Ak účelová komunikácia ku skládke prechádza katastrálnym územím viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov pomerne medzi obce, na katastrálnom území ktorých prechádza účelová komunikácia, pričom sa vychádza z územného rozhodnutia.

Drvivú väčšinu poplatkov, teda zvyšných 80 percent z príjmov, použije Environmentálny fond výlučne pre obce na odpadové hospodárstvo v súlade s cieľmi Programu predchádzania vzniku odpadu a Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Príjmy sa použijú najmä na:

  • podporu predchádzania vzniku odpadov v obciach,
  • podporu budovania, intenzifikácie a modernizácie infraštruktúry triedeného zberu komunálnych odpadov v obciach v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, najmä na oblasť biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Obec môže tieto príjmy podľa odseku 9 použiť aj na iné účely zlepšenia životného prostredia v obci, ak si obec plní všetky povinnosti na úseku odpadového hospodárstva vyplývajúce zo zákona o odpadoch a/alebo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, bolo zhodnotených aspoň 40 % z celkovej hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v obci.

MŽP: prípravu zákona nekomentujeme

Ministerstvo sa počas prípravy návrhu zákona nechce k dôvodom zavedenia vyššie spomenutých opatrení vyjadrovať. „Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov ministerstvo nepredložilo do legislatívneho procesu, pracovníci rezortu pracujú na jeho príprave. Považujeme preto za predčasné vyjadrovať sa k uvedeným otázkam, keďže návrh ešte nebol dopracovaný a nemá finálne znenie,“ uviedla pre Odpady-portal.sk začiatkom decembra minulého roku vtedajšia hovorkyňa rezortu Petra Stano Maťašovská.

Zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP