Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Recyklačný fond pozastavil prideľovanie dotácií

17.02.2011 10:49:44  vytlačiť  

Správna rada Recyklačného fonrdu dočasne pozastavila schvaľovanie dotácii pre projekty zberu a zhodnocovania odpadov, nakoľko takéto rozhodovanie by v súčasnosti nezodpovedalo požiadavkám ustanovenia § 64 ods. 8 zák. č. 223/2001 Z. z. podľa ktorého musí byť podkladom každého rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu komoditný program dotknutého sektora (sektorov) Recyklačného fondu resp. program činnosti všeobecného sektora, ktorý musí byť v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „POH SR").

Keďže ostatný POH SR bol uznesením vlády SR schválený na obdobie rokov 2006 - 2010, v súčasnosti nie je v platnosti. Rovnaké obdobie rokov 2006 až 2010 pokrývali aj programy sektorov Recyklačného fondu, ich vypracovanie a schválenie na ďalšie obdobie nie je možné pred schválením POH SR, nakoľko ich obsah musí zodpovedať obsahu schváleného POH SR.
Dočasnou nemožnosťou rozhodovania o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu však nie je dotknutá možnosť priebežného podávania žiadostí o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu. Plynutie lehoty na rozhodnutie o žiadostiach o poskytnutí prostriedkov z fondu podľa § 64, ods. 7 zák. č. 223/2001 Z. z. však bude až do schválenia nového POH SR, resp. do rozhodnutia o predĺžení účinnosti doterajšieho POH SR aj na obdobie po skončení roku 2010 pozastavené.

Aj v tomto období však budú z Recyklačného fondu poskytované nárokovateľné príspevky obciam podľa § 64 ods. zákona o odpadoch a paušálne príspevky na čiastočné pokrytie nákladov spracovania starých vozidiel, prevádzkovania určených parkovísk, a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel na určené parkovisko.

Recyklačný fond bol zriadený deviatou časťou zákona o odpadoch v roku 2001 ako neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania opotrebovaných batérií a akumulátorov, odpadových olejov, opotrebovaných pneumatík, viacvrstvových kombinovaných materiálov, elektrozariadení, plastov, papiera, skla, vozidiel a odpadov z kovových obalov. Prideľované sú zväčša pre súkromné spoločnosti.

Fond v súčasnosti podľa odhadov Odpady-Portal.sk disponuje nevyužitými finančnými prostriedkami v sume približne 45 mil. eur.

Autor : Tlačová správa Recyklačného fondu
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP