Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 12.7. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Ďalšia novela zákona z dielne MŽP sa týka Environmentálneho fondu.

06.02.2013 15:04:01  vytlačiť  

Envirorezort zverejnil koncom minulého mesiaca návrh novely zákona o Environmentálnom fonde. Podľa ministerstva má zmena zabezpečiť efektívne fungovanie envirofondu resp. sprehľadniť a zefektívniť postup poskytovania podpory z tohto fondu.

Viac peňazí do envirofondu z predaja emisií

Do Environmentálneho fondu by malo smerovať viac finančných prostriedkov. Pôjde o peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok. Umožnil to v minulom roku prijatý zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý nadobudol účinnosť na začiatku tohto roka. Okrem peňazí z predaja emisií novela počíta aj s tým, že sa príjmom Environmentálneho fondu stanú rovnako finančné prostriedky z pokút, uložených za porušenie zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.

Prísnejšie podmienky do zmlúv

Do zmlúv o poskytnutí podpory z prostriedkov Environmentálneho fondu pribudnú povinne zo zákona nové ustanovenia. Budú sa týkať postupu a spôsobu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov resp. vrátenia finančných prostriedkov v prípade nedodržania podmienok zmluvy. Do tohto okruhu opatrení spadá aj zmena právneho rámca vykonávania následnej finančnej kontroly hospodárenia s poskytnutou podporou a kontroly dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie z envirofondu. V prípade zistenia porušenia finančnej disciplíny zo strany príjemcu podpory bude Environmentálny fond po novom postupovať podľa platného zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Environmentálne záťaže menej – podľa toho, koľko bude treba

Podľa platného zákona o envirofonde je fond povinný na podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie, alebo riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží, poskytnúť každoročne prostriedky vo výške najmenej desať percent z príjmu envirofondu. MŽP sa rozhodlo toto ustanovenie zmeniť. Po schválení novely bude envirofond poskytovať na odstraňovanie envirozáťaží finančné prostriedky len „v nevyhnutnom rozsahu tak, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia.“ „Pôvodné ustanovenie zaväzovalo Environmentálny fond k poskytnutiu prostriedkov na environmentálne záťaže vo výške desať percent z príjmov fondu. To sa nepodarilo naplniť, ak neboli na Environmentálny fond doručené žiadosti v tejto minimálnej celkovej výške,“ uvádza rezort životného prostredia vo svojom zdôvodnení.

Zverejňovať sa budú len zoznamy

Envirorezort plánuje novelou zmeniť aj pravidlá zverejňovania rozhodnutí o poskytnutí podpory. Doteraz sa všetky rozhodnutia o poskytnutí podpory z prostriedkov envirofondu zverejňovali na internetovej stránke fondu a taktiež ministerstva resp. vo vestníku. Teraz v novele zákona o Environmentálnom fonde MŽP navrhuje zverejňovať len zoznam rozhodnutí o poskytnutí podpory, nie konkrétne rozhodnutia o poskytnutí podpory. „Ak má niekto záujem vidieť konkrétne rozhodnutie o poskytnutí podpory, môže požiadať o jeho sprístupnenie,“ argumentuje MŽP vo zverejnenej dôvodovej správe k novele. 

Novela by mala platiť od júla

Návrh novely zákona je súčasťou schváleného Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2013. MŽP novelu predložilo koncom minulého mesiaca do medzirezortného pripomienkového konania. To by malo trvať do polovice februára. V prípade, ak bude schvaľovací legislatívny proces pokračovať podľa plánov envirorezortu, mala by novela zákona o envirofonde vstúpiť do platnosti už v druhej polovice tohto roka.

MŽP: Základom novely sú poznatky z praxe

„Návrh (novely) zákona zohľadňuje viacročné skúsenosti s problematikou poskytovania podpory Environmentálnym fondom, ako aj reaguje na aktuálnu problematiku týkajúcu sa životného prostredia a jej právnu úpravu,“ uvádza envirorezort v úvode predkladacej správy k danému legislatívnemu materiálu. Ministerstvo priznáva, že vo viacerých častiach aktuálneho znenia zákona sú použité nesprávne právne pojmy, ktoré v praxi spôsobujú komplikácie a nedorozumenia pri ich výklade. Napríklad doteraz používaný pojem „zdroje financovania činnosti“ chce MŽP nahradiť novým pojmom „opis financovania projektu“. To isté platí aj pre pojem „opis technického riešenia a ekonomického zhodnotenia činnosti“, ktorý by mal byť nahradený pojmom „opis a prínosy projektu“.

Zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP