Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Vykonávacie vyhlášky k novému zákonu o odpadoch v medzirezortnom pripomienkovom konaní

03.05.2015 15:25:29  vytlačiť  

Dňa 28.04.2015 MŽP SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania vykonávacie vyhlášky k zákonu č.79/2015 Z.z. o odpadoch, konkrétne šesť vyhlášok a jeden výnos.
Predložené materiály je možné pripomienkovať cez portál právnych predpisov. Pripomienky posielajte na naše združenie zovp@zovp.sk. Termín ukončenia pripomienkovania je 20.05.2015.

Vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Predmetom návrhu vyhlášky sú podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, skládky odpadov, úložiska kovovej ortuti, zariadenia na zber a výkup odpadov, výrobcu vyhradeného výrobku, spracovateľa elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov a starých vozidiel, podrobnosti o oznámení pri zbere alebo výkupe odpadu od fyzických osôb a podrobnosti ohlasovacej povinnosti voči koordinačnému centru.

ODKAZ

Výnos MŽP SR o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je ustanoviť jednotné postupy a metódy pri odbere vzoriek, pri príprave vodného výluhu odpadov, stanovení sledovaných ukazovateľov a vodných výluhov odpadov a štatistickom spracovaní výsledkov z analýz odpadov a výluhov odpadov a vyjadrovania výsledkov z analýz odpadov.

ODKAZ

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Návrh vyhlášky vychádza z vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ktorú tento návrh vyhlášky súčasne zrušuje.
Predmetom úpravy návrhu vyhlášky je zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov, ktoré slúžia na zaradenie odpadu, zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru, ako aj postup na posúdenie nebezpečných vlastností odpadu a klasifikáciu odpadu ako nebezpečného odpadu. Návrhom vyhlášky sa upravuje aj postup pri zaraďovaní odpadov do príslušnej skupiny a podskupiny.

ODKAZ

Vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Návrh vyhlášky vychádza z vyhlášky MŽP SR č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v znení neskorších predpisov. Oproti pôvodnej vyhláške sú v návrhu vyhlášky bližšie špecifikované výrobky a materiály z plastov podľa colného sadzobníka.
Predmetom návrhu vyhlášky sú podrobnosti o sadzbách a výpočte príspevkov do Recyklačného fondu. Návrh vyhlášky upresňuje zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a upravuje podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu.

ODKAZ

Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrokov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Návrh vyhlášky ustanovuje tie podrobnosti právnej úpravy mechanizmu nakladania s odpadmi, ktorá je v návrhu zákona o odpadoch vystavaná na dôslednom uplatňovaní princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí svoje povinnosti s tým spojené majú možnosť realizovať vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom na to určených autorizovaných subjektov.
Návrh vyhlášky detailnejšie upravuje proces registrácie výrobcov vyhradených výrobkov, náležitosti žiadostí o autorizáciu na výkon činnosti na individuálne nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu, na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a na činnosť tretej osoby, náležitosti Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania, informačné povinnosti týkajúce sa vyhradených výrobkov, propagačné a vzdelávacie aktivity ohľadne nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, finančnú záruku výrobcu elektrozariadení, proces nakladania s elektroodpadom, osobitne prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, označovanie batérií a akumulátorov a nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, požiadavky na zloženie, vlastnosti, označovanie a zálohovanie obalov, nakladanie s odpadmi z obalov a so starými vozidlami a niektoré požiadavky na vozidlá alebo ich časti.

ODKAZ

Vyhláška MŽP SR o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Návrh vyhlášky vychádza z častí vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, týkajúcich sa skládok odpadov, podmienok skládkovania odpadov a podmienok úložísk kovovej ortuti.
Predmetom návrhu vyhlášky sú požiadavky na budovanie, prevádzkovanie, uzatváranie, rekultiváciu a monitorovanie skládok odpadov, kritériá na prijímanie odpadov na skládky odpadov, požiadavky na úložisko kovovej ortuti, metódy analýz a skúšok odpadov a vzorec na výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy.

ODKAZ

Vyhláška MŽP SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Návrh vyhlášky vychádza zo znenia vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov, ktoré tento návrh vyhlášky súčasne zrušuje. Zároveň predmetom jeho úpravy už nie je evidencia odpadov, hlásenia, skládky odpadov a úložisko dočasného uskladnenia ortuti, keďže tieto oblasti budú bližšie upravené v samostatných vykonávacích predpisoch.
Predmetom úpravy návrhu vyhlášky sú programové dokumenty odpadového hospodárstva, všeobecné ustanovenia o nakladaní s odpadom vrátane prevádzkovej dokumentácie a požiadaviek na zberný dvor, výpočet energetickej účinnosti, požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov, spôsob výpočtu obvyklých nákladov, podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie súhlasu a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, podrobnosti o autorizácií na spracovateľskú činnosť a o odbornej spôsobilosti naň a o odborných posudkoch vo veciach odpadov vrátane odbornej posudkovej spôsobilosti.
Medzi významné zmeny, ktoré prináša návrh vyhlášky oproti doteraz platnému stavu možno zaradiť ustanovenia týkajúce sa zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, zavedenie požiadaviek na triedený zber komunálnych odpadov a spôsobu výpočtu obvyklých nákladov, zoznam lokalít s výskytom medveďa hnedého vo väzbe na povinnosť ustanovenú v § 14 ods. 1 písm. j) nového zákona o odpadoch a podrobnosti o využívaní odpadov na povrchovú úpravu terénu. Návrhom vyhlášky sa zároveň upravujú aj požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti a prípady, kedy sa vyžaduje alebo môže vyžadovať odborný posudok.

ODKAZ
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP