Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Triedenie odpadu pri zdroji ako úprava odpadu. Envirorezort predstavil návrh vyhlášky

11.11.2020 13:58:55  vytlačiť  


Do konca roka 2022 bude možné považovať triedenie odpadu pri zdroji za úpravu odpadu.

V nasledujúcich rokoch budú platiť nové pravidlá pre uloženie odpadu na skládky. Od januára 2021 však bude zatiaľ možné považovať za úpravu odpadu pred skládkovaním aj samotné triedenie odpadu pri zdroji. Vyplýva to z návrhu vyhlášky o skládkovaní odpadov, ktorú včera (9. novembra) predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do legislatívneho procesu v rámci medzirezortného pripomienkového konania (odkaz na všetky dokumenty nájdete na konci článku). Pripomienkovať je možné do 30. novembra.

V návrhu vyhlášky sa dopĺňajú podrobnosti o úprave odpadu pred uložením na skládku, precizujú sa povinnosti pri ukladaní odpadov na skládku odpadov (skládkovací plán), upresňuje sa príloha č. 4 pri monitorovacích procesoch skládky odpadov, teda podrobnosti pre topografiu skládky odpadov, a dopĺňajú sa poznatky z aplikačnej praxe pri náležitostiach záväzných stanovísk.

Rezort chce odstrániť transpozičné nedostatky smernice

Podľa ministerstva je cieľom návrhu vyhlášky odstrániť transpozičné nedostatky vo vzťahu k smernici o skládkach odpadov z roku 1999, ako aj nedostatky, na ktoré poukazuje Európska komisia. Podľa smernice Rady majú totiž členské štáty zabezpečiť, aby bol na skládku ukladaný len taký odpad, ktorý bol predtým upravený. Toto ustanovenie sa však nemusí vzťahovať na inertný odpad, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu a jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná, ani na akýkoľvek iný odpad, u ktorého by takáto úprava neprispela k dosahovaniu cieľov tejto smernice.

Zvýšenie poplatkov bude motivovať obce, tvrdí envirorezort

Ministerstvo uvádza, že návrh vyhlášky má pozitívny vplyv na životné prostredie, avšak predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, ako aj negatívne sociálne vplyvy. „Predpokladá sa, že najviac budú negatívne vplyvy zasahovať občanov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom zvýšenia miestnych poplatkov za komunálne odpady. Súčasne je však potrebné brať do úvahy, že prípadné zvyšovanie poplatkov bude motivovať obce, aby zavádzali sofistikované systémy zberu,“ konštatuje ministerstvo. Znížením množstva uloženého odpadu na skládku dôjde k poklesu odvedenia poplatkov za skládkovanie od prevádzkovateľov skládok do Environmentálneho fondu, a teda aj k zníženiu odvodu obciam.

Zmeny finančne pocítia prevádzkovatelia skládok, zberovky aj občania

Ak sa prevádzkovateľ skládky rozhodne vykonávať úpravu zmesového odpadu vo svojej réžii, premietne sa to do zvýšených nákladov pri zakúpení technológie na úpravu zmesového odpadu, teda aj pri samotnej úprave. Podľa envirorezortu však nie je možné tieto náklady presne vyčísliť, keďže nedisponuje údajmi o tom, akú technológiu si prevádzkovateľ skládky zabezpečí. „Očakávame však, že tieto zvýšené náklady budú následne premietnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo má negatívny vplyv na občanov SR,“ konštatuje ministerstvo v analýze vplyvov.

V prípade zberoviek očakáva pozitívne, ale aj negatívne vplyvy. Zvyšovaním poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú podľa MŽP SR občania viac odpad triediť už pri zdroji, čo má za následok častejší vývoz triedených zložiek odpadov a zvyšovanie príjmov zberových spoločností. „Zároveň však môžeme očakávať aj negatívny vplyv na príjmy zberových spoločností, keď občania zvyšovaním poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú tvoriť odpadu menej a frekvencia vývozov sa zníži,“ dodáva ministerstvo.

Aké zmeny navrhuje envirorezort v novej vyhláške?

Hlavné zmena sa má týkať § 6 ods. 5, podľa ktorého je možné na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, skládkovať len:

a) zmesový odpad, ak obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. b), c) a g) zákona o odpadoch,
b) výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a,
c) výstup z úpravy zmesového odpadu a objemný odpad, ak jeho výhrevnosť v sušine neprekročí hodnotu 6,5 MJ/kg,
d) iné komunálne odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad okrem odpadov podľa § 13 písm. e) zákona (pozn. redakcie: ak iné komunálne odpady obsahujú zmesový odpad,       považuje sa celý objem týchto odpadov za zmesový odpad),
e) iné odpady ako uvedené v písmenách a) až d), zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad, pričom limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty     ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
f) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je   nebezpečný a ktoré sa nesmú ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný.

Aké povinnosti prinesie vyhláška v praxi?

Novelizované písm. a) umožňuje, aby na skládku odpadov mohol byť ukladaný neupravený zmesový odpad za podmienky, že obec zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ako aj odpadov spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov – papier, plasty, sklo, kovy a kombinované obaly. Okrem toho má byť taktiež zabezpečený zber a preprava objemných odpadov, drobného stavebného odpadu – či už formou množstvového zberu, alebo zberom v rozsahu do 1 m3, ako aj oddelený zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.Túto možnosť je však možné využiť len do konca roka 2022, keďže po tomto dátume bude musieť byť celý zmesový odpad upravovaný pred jeho uložením na skládku odpadov.

Novelizované písm. b) napĺňa požiadavku smernice o skládkach odpadov, podľa ktorej minimálnou požiadavkou na úpravu pred skládkovaním je triedenie odpadu a stabilizácia organickej frakcie. V tomto prípade platí účinnosť od 1. januára 2023.

Novelizované písm. c) má podľa envirorezortu napomôcť odkloniť komunálne odpady od skládkovania a postupne naplniť cieľ stanovený v smernici o skládkach odpadov, teda zníženie množstva skládkovaného komunálneho odpadu do roku 2035 na 10 %. „Zároveň sa prispeje k zvýšeniu miery recyklácie, najmä v prípade objemného odpadu, ktorý je možné triediť na jednotlivé materiály a tieto ďalej materiálovo zhodnocovať,“ konštatuje ministerstvo.

Ak materiálové zhodnocovanie nebude možné a ak výhrevnosť v sušine prekročí hodnotu 6,5 MJ/kg , musí byť odpad poskytnutý na energetické zhodnotenie.

Ak sa na základe výhrevnosti stanoví hodnota výstupu z úpravy zmesového odpadu alebo objemného odpadu rovná alebo nižšia ako 6,5 MJ/kg, môže byť ukladaný na skládky. Účinnosť je v tomto prípade stanovená na 1. január 2027.

Ministerstvo ďalej upravilo písm. d), ktoré vychádza z predošlej úpravy. Iný komunálny odpad je napríklad odpad z čistenia ulíc, objemný odpad, drobný stavebný odpad a môže byť skládkovaný len ak nie je uvedený v § 13 písm. e) zákona o odpadoch. Týmto krokom chce envirorezort napomôcť k tomu, aby nedochádzalo ku skládkovaniu iných druhov odpadov zmiešaných so zmesovým odpadom.

Ministerstvo takisto dopĺňa prílohu číslo 3 prílohou č. 3a, ktorá určuje biologickú stabilitu pre AT4 pri limitnej hodnote 10 na mg O2/g sušiny. AT4 predstavuje test respiračnej aktivity. Ide o testovaciu metódu pre hodnotenie stability bioodpadu na základe merania spotreby kyslíka za štyri dni.

Stiahnite si: Návrh vyhlášky MŽP SR o skládkovaní odpadov

 

Zdroj : www.odpady-portla.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP