Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Ministerstvo chce podporiť triedený zber kuchynských bioodpadov z Envirofondu

20.07.2020 8:31:14  vytlačiť  

Mnohé mestá a obce na Slovensku čaká od 1. januára 2021 nová povinnosť v oblasti odpadov. Triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností budú musieť zabezpečiť aj tie domácnosti, ktoré sa tejto povinnosti doposiaľ pre finančnú neúnosnosť systému mohli vyhnúť.

MŽP ide novelizovať dva zákony

Podľa zákona o odpadoch je každá obec povinná zabezpečovať triedený zber týchto odpadov už dnes. Avšak § 81 ods. 21 zákona pripúšťa štyri výnimky, ktoré si môžu samosprávy uplatniť. Jednou z nich je ekonomická neúnosnosť takéhoto zberu obci. Zákonom 460/2019 Z. z., ktorým sa vlani zmenil a doplnil zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa ale s účinnosťou od 1. januára 2021 výnimka ekonomickej neúnosnosti vypúšťa. Od Nového roka tak budú musieť zabezpečiť triedených zber kuchynských bioodpadov všetky obce, ktoré si doteraz uplatňovali výnimku ekonomickej neúnosnosti – teda preukazovali, že náklady na nakladanie s týmto odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) v tejto súvislosti začalo pripravovať novelu dvoch zákonov –zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. Nová legislatíva má vytvoriť finančný mechanizmus, ktorý pomôže samosprávam pri zavádzaní triedeného zberu kuchynských bioodpadov.

Predbežná informácia MŽP SR k pripravovanej novele.

 

Chcú podporiť zber aj zhodnocovanie

Návrhom novely dvojice zákonov chce envirorezort reagovať na zrušenie spomínanej výnimky pri zavádzaní triedeného zberu kuchynských bioodpadov v obciach, ako aj na dôsledky aktuálnej koronakrízy.„Aj v nadväznosti na dôsledky opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 je žiaduce vytvoriť priestor pre podporu triedeného zberu a následného zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností,“ uvádza MŽP SR. Takýto „priestor pre podporu“ rezort vidí v Environmentálnom fonde. Triedený zber a zhodnocovanie kuchynských bioodpadov by podľa ministerstva totiž mohli podporiť finančné prostriedky, ktoré do Envirofondu prúdia z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská. „Návrhom zákona sa vytvára taký finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, aby mohli byť podporené aj tie obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností,“ píše sa v predbežnej informácií.

MŽP SR: Súčasná legislatíva je nejasná

Zavedenie triedeného zberu kuchynských bioodpadov MŽP SR považuje za jeden z hlavných prostriedkov na dosiahnutie cieľov, ktoré sú pre Slovensko záväzné. Pridanou hodnotou má byť aj odklon týchto odpadov zo skládok, čo je v súlade s požiadavkami Európskej komisie a zároveň bude pozitívne vplývať na životné prostredie. Avizovaná novela dvojice zákonov, ktorá by sa mala dostať do pripomienkového konania v priebehu augusta, by podľa MŽP SR mala tiež sprehľadniť súčasnú úpravu. Tú ministerstvo vníma ako nejasnú a výkladovo problematickú pre dotknuté subjekty. „V oblasti nakladania s triedeným komunálnym odpadom v obciach sa v dôsledku zmätočnej legislatívy vyskytujú nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť,“ uvádza rezort. Jedinou konkrétnou zmenou, ktorú MŽP SR v predbežnej informácii k novele spomína, je však iba podpora zberu a zhodnocovania kuchynských bioodpadov prostriedkami z Envirofondu.

 

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP