Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Novela zákona o odpadoch zavádza aj povinnosť váhy v zberovom aute

31.10.2019 12:22:26  vytlačiť  

Návrh veľkej novely zákona o odpadoch čaká na odsúhlasenie parlamentom. Základný predpis v odpadovom hospodárstve prináša veľa noviniek a aj nových povinností, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k vyšším poplatkom za odpad.

Jedným z takýchto opatrení je požiadavka na vybavenie zberového vozidla vážiacim systémom. “Ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, je povinný zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom,” znie nový odsek v §16  návrhu zákona.

Výrazné zvýšenie nákladov

Ministerstvo životného prostredia ako predkladateľ návrhu zákona si uvedomuje, že zberovým firmám sa zvýšia náklady vyplývajúce z tejto povinnosti. Avšak nevie tieto náklady vyčísliť, pretože “nedisponuje údajmi o cenách vážiacich systémov a nedokáže ani kvantifikovať počet dotknutých subjektov”. Zberové spoločnosti vedia, koľko ich to vyjde. Náklady odhadujú na 5 – 15-tisíc eur pre jedno vozidlo. Prostredníctvom Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve vyčítajú predkladateľovi zákona, že vôbec nezohľadňuje finančnú záťaž. “Na Slovensku je v prevádzke niekoľko tisíc takýchto vozidiel, takže finančné dopady na podnikateľov v oblasti odpadového hospodárstva budú enormné. Naviac, na niektoré staršie typy áut sa vážiaci systém domontovať nedá,” uvádza sa v stanovisku APOH v rámci pripomienkového konania k návrhu.

Tiež nemá byť úplne jasné, či sa povinnosť bude týkať iba veľkých nákladných áut alebo aj menších dodávok, pretože aj tie sa používajú pri zbere vybraných prúdov odpadov. Súčasné vozidlá nie je v mnohých prípadoch možné z technického hľadiska vybaviť vážiacim systémom. “Zavedenie týchto technických opatrení vyžaduje značný čas a finančné prostriedky, ktorých vykrytie nie je zabezpečené a v konečnom dôsledku by znamenalo navýšenie poplatku za komunálny odpad,” upozorňuje APOH.

Na vysoké investičné náklady opatrenia upozorňuje aj Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku. Tie sa môžu premietnuť do cien za zber komunálneho odpadu, čo bude mať negatívny dopad na výrobcov vyhradených výrobkov, aj na obyvateľov. “V doložke dopadov tieto investície nie sú vôbec započítané, zrejme neboli konzultované ani so zástupcami miest a obcí, ani so zástupcami výrobcov.”

Ministerstvo: chcú to obce

Ministerstvo životného prostredia odbíja všetky námietky voči zavádzaniu váh do vozidiel. “Požiadavka vyplynula z praxe, konkrétne išlo o požiadavku zástupcov obcí.” Jedným z hlavných dôvodov tejto povinnosti má byť to, že zberové spoločnosti vykonávajú zber odpadu vo viacerých obciach súčasne a obciam potom neposkytujú informácie o skutočných vyzbieraných množstvách. Obce tak vraj nevedia preukázať skutočne vyprodukované a vyzbierané množstvá komunálnych odpadov, čo má nepriaznivý vplyv na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, argumentuje envirorezort.

Samospráva: nevidíme dôvod na novú povinnosť

Pritom to vyzerá tak, že ani samosprávy nie sú z vážiaceho systému v zberových vozidlách nadšené. “V minulosti sa neosvedčil pre poruchovosť a nekorektné výsledky. Navážané množstvá z vážneho systému zberového auta a váhy na skládke neboli totožné,” znie vyjadrenie Únie miest Slovenska. Zástupcovia miest hovoria o predražení celého systému zberu komunálnych odpadov, vrátane triedeného zberu v obciach. Za vhodnejší považujú systém evidencie zberných nádob s RFID čipmi a vážením na certifikovanej váhe v zneškodňovacom alebo zhodnocovacom zariadení.  

Bratislavský magistrát tvrdí, že váha reálneho množstva vyzbieraného odpadu je predsa známa. Vozidlá sa pred vysypaním vážia na certifikovaných váhach v spaľovni, resp. v zariadeniach na spracovanie triedeného odpadu. “Množstvá jednotlivých vyzbieraných odpadov nám teda sú známe, na vážnych lístkoch je jasne definované katalógové číslo odpadu, jeho váha, čas váženia, EČV vozidla takže nevidíme dôvod na zavedenie povinnosti vybavenia zberových vozidiel vážiacim systémom.”

Zberovky môžu preniesť náklady

Združenie organizácií verejných prác SR, zastrešujúce spoločnosti poskytujúce služby v komunálnej sfére, tak isto nesúhlasí s touto povinnosťou. “Z technického hľadiska je priam nemožné namontovať vážiace zariadenie na staršie autá. Je to i zásah do konštrukcie stroja, zmení sa nosnosť i stabilita stroja, čo by si vyžadovalo povolenia OÚ i STK.”. Takáto úprava trvá niekoľko týždňov a je finančné nákladná. Inštalovanie vážiaceho systému pre jedno vozidlo si vyžaduje 15-tisíc eur a niekedy aj viac.” Združenie upozorňuje, že takáto podmienka je pre mnohé zberové spoločnosti likvidačná.

Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín upresňuje, že zberové vozidlá staršie ako tri roky nie je možné vybaviť vážiacim systémom. Ak bude chcieť spoločnosť pokračovať v činnosti (napríklad sa venuje iba triedenému zberu papiera), bude nútená zakúpiť novšie vozidlo, čo sú ďalšie veľké náklady. Inštalovanie váhy pritom zníži úžitkovú hmotnosť vozidla a vzniká aj nová súvisiaca povinnosť a náklad kvôli pravidelnému overovaniu vážiaceho zariadenia. “Ak vážny systém nebude musieť byť úradne overený, váhy budú len orientačné a teda je celý princíp zbytočný,” znie stanovisko združenia v pripomienkovom konaní k návrhu.

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK upozornila, že nie je jednoznačné, kto bude znášať náklady. Navrhla, aby sa povinnosť vzťahovala iba na nové zberové vozidlá, ak existujúce vozidlá nie je možné takto vybaviť z technických dôvodov. “Je potrebné zabezpečiť, aby zberové spoločnosti neprenášali náklad na vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom na výrobcov,” myslí si ďalšia OZV-čka NATUR-PACK.

Ministerstvo životného prostredia na druhej strane argumentuje posunutou účinnosťou povinnosti (od roku 2023) a dostatočným časom na prípravu. Aktivity súvisiace s vybavením vozidiel vážiacim systémom chce podporovať dotáciou z Environmentálneho fondu.

 

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP