Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Register partnerov verejného sektora - povinnosti a sankcie, ktoré od 1.2.2017 zavádza tzv. protischránkový zákon

01.03.2017 7:46:07  vytlačiť  

Zákon 315/2016 Z.z.  o registrácii partnerov verejného sektora ( tzv. „protischránkový zákon“), ktorý  má priniesť väčšiu transparentnosť  pri nakladaní s verejným majetkom nadobudol účinnosť od 1. februára 2017.

Kto je partnerom verejného sektora ?

Partner verejného sektora je osoba, ktorej zákon ukladá povinnosť registrovať sa do nového registra partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.  Pôjde najmäo  fyzické a právnické osoby, väčšinou obchodné spoločnosti, v postavení:

 • dodávateľov alebo subdodávateľov podieľajúcich sa na verejnej zákazke s jednorázovým plnením v hodnote nad 100 000 eur alebo zákazke s opakovaným/dlhotrvajúcim plnením v súhrnnej hodnote nad 250 000 eur v 1 kalendárnom roku;
 • prijímateľov jednorazových príspevkov alebo dotácií (napr. z európskych štrukturálnych a investičných fondov) v hodnote nad 100 000 eur alebo opakovane poskytovaných príspevkov či dotácií v súhrnnej hodnote nad 250 000 eur v 1 kalendárnom roku;
 • nadobúdateľov majetku či práv (nepeňažného plnenia) od štátu, štátneho fondu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo právnickej osoby zriadenej zákonom, štátom, krajom či obcou v hodnote nad 100 000 eur;
 • poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (súkromné ambulancie či lekárne), ktorí majú so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ktorí poisťovni jednorazovo alebo opakovane vyúčtujú výkony s vyššie uvedenými finančnými limitmi;
 • subdodávatelia vyššie uvedených osôb pri vyúčtovaní tovarov a služieb v hodnote vyššie uvedených finančných limitov;
 • nadobúdateľov pohľadávok voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom, štátom, krajom či obcou v hodnote vyššie uvedených finančných limitov.

V akej lehote, aké údaje a ako sa zapisujú do registra partnerov verejného sektora?

Najneskôr v deň uzavretia zmluvy, na základe ktorej partner verejného sektora získa plnenie z verejných zdrojov, musia byť v registri partnerov verejného sektora zapísané:

 • identifikačné údaje partnera verejné sektora;
 • identifikačné údaje konečného užívateľa výhod, tj. osoby, ktorá na partnerovi verejného sektora profituje alebo ho významným spôsobom ovláda, napríklad spoločník s viac ako 25 % všetkých hlasovacích práv alebo tichý spoločník s právom na podiel na zisku vo výške aspoň 25 %. Ďalšie skupiny konečných užívateľov výhod vymedzuje ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z.;
 • identifikačné údaje oprávnenej osoby


Návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora môže podať výhradne tzv. oprávnená osoba, ktorou je advokát, daňový poradca, audítor, notár, banka alebo pobočka zahraničnej banky. Uvedené osoby sú spoluzodpovedné za správnosť a úplnosť údajov zapisovaných do registra.

Za nesplnenie registračnej povinnosti ,uvedenie nesprávnych alebo neúplných údajov môže mať za následok:

 • založenie prekážky uzavretia rámcovej alebo koncesnej zmluvy s verejným obstarávateľom,
 • výmaz z registra partnerov verejného sektora alebo
 • pokutu vo výške od 10 000 až do 1 000 000 eur.

Adresár oprávnených osôb na zápis do registra partnerov verejného sektora :
http://alianciapas.sk/temy/adresar-opravnenych-osob-na-zapis-do-registra-partnerov-verejneho-sektora/

Viac informácií k zákonu 315/2016 Z.z. nájdete na:
https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/3101/category/obchodne-pravo/article/register-partnerov-verejneho-sektora-2017.xhtml
http://www.vo-portal.sk/zmeny-zakona-o-verejnom-obstaravani/

http://www.adval.sk/EVO/novinky/?tag=z%C3%A1kon
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP