Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

ŠKOLENIE „Nový zákon o odpadoch“

13.08.2015 12:12:16  vytlačiť  

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom praktické informácie o novom zákone o odpadoch. Dozviete sa o všetkých povinnostiach a novinkách, ktoré v oblasti nakladania s odpadmi a obalmi boli schválené.

Obsah školenia :
• Základné ustanovenia a základné pojmy
• Programové dokumenty
• Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
• Rozšírená zodpovednosť výrobcov
• Osobitné prúdy odpadov
• Komunálny odpad
• Cezhraničný pohyb odpadov
• Administratívne nástroje
• Orgány štátnej správy
• Zodpovednosť za porušenie povinností
• Recyklačný fond
• Prechodné a záverečné ustanovenia
• Informácia o vykonávacích predpisoch
• Diskusia

Termín :   9. 9. 2014 so začiatkom o 9:00 hod.

Miesto školenia : Bojnice, Hotel pod zámkom, Hurbanovo námestie, www.hotelpodzamkom.sk, bezplatné parkovanie pred hotelom


Lektor :

Ing. Peter Gallovič
Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník, vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov i ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilá osoba pre autorizované činnosti a osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo oblasti autorizácie a úpravy odpadov...


Program školenia :

09.00 – 09.30 Prezentácia účastníkov
09.30 – 11.30 I. blok
11.30 – 12.30 Obed
12.30 – 14.30 II. blok
14.30 – 15.00 Diskusia


Organizačné pokyny pre účastníkov :

Podmienky účasti :
• nahlásenie účasti do termínu uzávierky školenia, t.j. do 4.9.2015 na adrese www.zovp.sk/akcia.asp (slúži ako záväzná prihláška)!
• úhrada účastníckeho poplatku na účet číslo : 0011488726/0900, VS : vaše IČO


Účastnícky poplatok :

• člen združenia ZOVP SR     15,- EUR
• samosprávy      25,- EUR
• ostatné spoločnosti     40,- EUR

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na zabezpečenie kurzu, obed a občerstvenie.


Všeobecné podmienky :

Všetky služby sú poskytované na základe dohody oboch strán.

• V prípade výskytu okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť (zásah vyššej moci, náhla práceneschopnosť lektora), vyhradzujeme si právo presunúť termín konania školenia.
• Účastnícky poplatok musí byť uhradený pred začiatkom školenia prevodom na účet organizátora školenia. Daňový doklad bude účastníkom vystavený po zaplatení účastníckeho poplatku. Organizátor školenia je oprávnený pri prezentácii vyžiadať si od účastníkov doklad o zaplatení kurzu, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na ktorom je čiastka odpísaná.
• Dopravu na miesto konania školenia si účastníci zabezpečujú individuálne.
• V prípade, že sa prihlásený účastník nebude môcť zúčastniť školenia, ÚČASTNÍCKY POPLATOK SA NEVRACIA.


Kontakt na organizátora školenia :

Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky
Fándlyho 3, 903 01 Senec
IČO : 30810833  DIČ : 2020908241
zovp@zovp.sk
nie sme platcami DPH

Ing. Blažej Litva, hater@nextra.sk
 
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP