Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Zabezpečovanie schodnosti chodníkov

05.04.2013 15:00:20  vytlačiť  

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zabezpečovaním zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov upravuje §9 cestného zákona č. 135/1961 Zb. V ods. 2 sa uvádza: „Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácii určených výhradne pre chodcov, sú povinný odstraňovať správcovia miestnych komunikácii. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom."

Práve druhá veta bola v médiách vyhlásená za nútenú prácu na cudzom pozemku, teda za činnosť údajne protiústavnú a navrhovali preto túto povinnosť! zrušiť. Ústava SR (čl. 18 Ods. 1 460/1992 Zb.) skutočne zakazuje poslanie kohokoľvek na nútené práce a nútené služby. To však neplatí pre: tresty väzňov, tresty povinnej práce, povinnú vojenskú službu, alebo tzv. civilnú službu, službu vyžadovanú na základe zákona v prípade živelných pohrôm, nehôd alebo iného nebezpečenstva, ktoré ohrozuje životy, zdravie alebo značné majetkové hodnoty, konanie uložené zákonom na ochranu života, zdravia alebo práv iných a menšie obecne služby. Ústava teda pripúšťa ukladanie povinnej prace alebo povinnej služby, ide len o to, či povinnosti v súvislosti so zabezpečovaním schodnosti chodníkov sú obsiahnuté medzi prípustnými nútenými prácami a nútenými službami.

Dovoľujeme si tvrdiť, že zabezpečovanie schodnosti chodníkov je konanie uložené zákonom na ochranu života, zdravia chodcov a preto je v súlade s Ústavou SR. Ide o rozdelenie zodpovednosti medzi jednotlivé subjekty tak, aby sa čo najefektívnejšie zabezpečila ochrana zdravia a životov v danom čase a na danom mieste. Cestným zákonom sú upravené vzťahy zodpovednosti v §9a ods. 4 nasledovne: „Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené."

Obec v súlade so zákonom upraví vo všeobecne záväznom právnom predpise obce podrobnosti udržiavania schodnosti chodníkov vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi. Môže v ňom zohľadniť všetky podrobnosti, lokálne zvyklosti, či anomálie, ktoré zákonodarca prakticky nemôže predvídať. V súlade so znalosťou miestnych pomerov upraví práva a povinnosti. Pri ich úprave by sa mal vysporiadať s otázkami primeranosti a proporčnosti, nakoľko je zrejme, že niektoré osoby objektívne nebudú môcť zabezpečovať v plnom rozsahu svoje zákonné povinnosti, u iných zase môže byť rozsah povinnosti neprimeraný. Mal by taktiež dávať možnosť dobrovoľného a cenovo dostupného riešenia pre všetkých, ktorí z objektívnych príčin (napr. dovolenka, doba mimo prevádzkových hodín) nemôžu sami zabezpečiť schodnosť priľahlého chodníka.

Je potrebné si uvedomiť, že uvedená povinnosť je viazaná na ochranu zdravia a životov. Aj pri priestupkoch prihliada orgán na okolnosti spáchania priestupku, najmä či ide o hrubú nedbanlivosť, bezohľadnosť alebo objektívnu nemožnosť plniť. Taktiež v prípade uplatneného nároku na náhradu škody možno pred súdom namietať objektívne prekážky, ktoré bránili zabezpečeniu plnenia povinnosti „bez prieťahov".

Zaistiť bezpečný pohyb osôb, vrátané matiek s deťmi, deti, dôchodcov a osôb s obmedzeniami v oblasti mobility, by malo byť prejavom občianskej i susedskej zodpovednosti. Podnikatelia v oblasti služieb by si mali tiež uvedomiť, aký signál vysielajú voči svojim potenciálnym zákazníkom. O to viac, že ochrana zdravia a životov patrí medzi verejné a spoločné záujmy s najvyššou prioritou, teda aspoň by mali.

Pri zabezpečovaní schodnosti chodníkov nejde o zbavovanie sa zodpovednosti samospráv, táto zodpovednosť je v zákone od jeho prvého schválenia, t.j. od 30. novembra 1961, táto povinnosť siaha až do čias Rakúsko - Uhorska a prvky primeranej spoločenskej zodpovednosti za priľahlé nehnuteľnosti v záujme verejného blaha možno identifikovať aj v rímskom práve, ktoré tvorí základ európskeho kontinentálneho práva.

originálna verzia (PDF)


Mgr. Bruno Konečný
riaditeľ' legislatívnej sekcie ZMOS

zdroj : marec 2013, ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA  
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP