Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 1. januára 2012

24.01.2012 10:29:44  vytlačiť  

Dňa 15.12.2011 bol v Zbierke zákonov publikovaný zákon č. 470/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa  dopĺňa  zákon  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 470/2011 Z.z. nadobúda účinnosť 01. januára 2012.

V rámci novelizácie zákona č. 124/2006 Z.z. dochádza k významnému zúženiu okruhu zamestnávateľov, ktorí sú povinní zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu. V zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení účinnom od 01. januára 2012:  „Zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie

Uvedené znamená, že zamestnávatelia zamestnávajúci len zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, nemusia zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu vôbec. Ostatní zamestnávatelia sú povinní zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu len pre zamestnancov vykonávajúcich práce tretej alebo štvrtej kategórie.
V súvislosti s touto zmenou boli z dôvodu nadbytočnosti zo zákona č. 124/2006 Z.z. vypustené výnimky, ktoré umožňovali:

  • u niektorých zamestnávateľov, ktorých zamestnanci nevykonávali práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie, vykonávať niektoré úlohy pracovnej zdravotnej služby lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci a verejné zdravotníctvo alebo verejný zdravotník so špecializáciou v špecializačnom odbore zdravie pri práci u zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah
  • úlohy pracovnej zdravotnej služby u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie, vykonávať odborným zdravotníckym pracovníkom, s ktorým má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uzatvorený pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah; resp. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti fyzická osoba, mohol úlohy pracovnej zdravotnej služby plniť osobne.

Prijatím zákona č.470/2011 Z.z. sa s účinnosťou od 01.01.2012 v dvoch bodoch mení aj zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  1. Dopĺňa sa ustanovenie, v zmysle ktorého je zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi náklady, ktoré mu vznikli pri posudzovaní jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu lekárskou  preventívnou prehliadkou vo vzťahu k práci, ak zamestnávateľ odstúpil od pracovnej zmluvy z dôvodu, že zamestnanec nenastúpil do práce po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.
  2. Do 31.12.2014 sa predlžuje doba, kedy lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú oprávnení vykonávať aj lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia a služby zdravia pri práci.

AK JUDr. Ondrej Škodler

zdroj : www.lekom.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP