Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Novela zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní

07.07.2011 11:36:22  vytlačiť  

Po konzultáciách s lektorkou VO Ing. Kotrecovou; pri posudzovaní, či ide o verejného obstarávateľa, sú dôležité dva fakty:
- či verejný obstarávateľ vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu
- či verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu riadiaceho alebo kontrolného orgánu

O posúdení, či spoločnosť je alebo nie je verejným obstarávateľom, rozhoduje obsadenie valného zhromaždenia, dozornej rady a vlastníctva akcií v a.s. Ak by ste ešte stále mali pochybnosti o povinnosti verejne obstarávať, je možnosť priamo, alebo prostredníctvom Ing. Kotrecovaj požiadať o metodické usmernenie priamo ÚVO.

Ing. Ján Lehotay, ZOVP SR

 

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z. a zákona č. 158/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 6
Verejný obstarávateľ

(1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je

a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,

b) obec,

c) vyšší územný celok,

d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,

e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d).

„f) právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písm. a) až d) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu7a)." .
„(2) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a
a. je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b. je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c. verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu."

7a)


Koncentrácia
§ 9

(1) Koncentrácia na účely tohto zákona je proces ekonomického spájania podnikateľov, ktorým je
a) zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov, alebo
b) získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov.

(2) Zlúčenie alebo splynutie podľa odseku 1 písm. a) je na účely tohto zákona zlúčenie alebo splynutie podľa osobitného predpisu, 6) ako aj zlúčenie alebo splynutie, pri ktorom sa ekonomicky spájajú podnikatelia pri zachovaní ich právnej samostatnosti, najmä v prípade existencie spoločného ekonomického riadenia.

(3) Časť podniku podnikateľa podľa odseku 1 písm. b) je na účely tohto zákona organizačná zložka podniku 7) alebo aktíva, na ktorých základe možno dosahovať obrat.

(4) Kontrola podľa odseku 1 písm. b) je možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na činnosť podnikateľa, najmä prostredníctvom
a) vlastníckych práv alebo iných práv k podniku alebo k jeho časti,
b) práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podnikateľa.

(5) Koncentráca podľa odseku 1 písm. b) je aj založenie spoločného podniku spoločne kontrolovaného dvoma alebo viacerými podnikateľmi, ktorý trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.

(6) Spoločná kontrola podľa odseku 5 je na účely tohto zákona možnosť uplatňovať rozhodujúci vplyv na činnosť iného podnikateľa dvoma alebo viacerými podnikateľmi.
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP