Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Konferencia Separovaný zber odpadov a ich zhodnocovanie v SR

28.09.2009 6:51:27  vytlačiť  

V dňoch 23. a 24. 09. 2009 sa v Banskej Bystrici v hoteli LUX konala odborná konferencia k problematike krízy v separovanom zbere odpadov pod názvom „Separovaný zber odpadov a ich zhodnocovanie v SR". Konferenciu organizovalo Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s Recyklačným fondom, Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska, na základe uznesenia Národnej rady SR č. 1566 z 30. júna 2009.

Cieľom konferencie bola otvorená výmena názorov zástupcov subjektov pôsobiacich vo sfére odpadového hospodárstva na súčasnú nepriaznivú situáciu v separovanom zbere odpadov (predovšetkým odpadov z papiera, plastov, skla, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov) a ich zhodnocovaní a hľadanie možných ekonomických, legislatívnych, logistických a technických riešení a východísk. Na konferencii boli prezentované a diskutované aktuálne problémy zo strany zástupcov miest a obcí, zberových spoločností, spracovateľskej sféry, ako aj názory a návrhy odborníkov, zástupcov akademickej obce a neziskových organizácií. Konferencia vytvorila vhodný rámec pre identifikáciu a jasné pomenovanie základných problémov, vyhodnotenie súčasného systému separovaného zberu a recyklácie odpadov a prezentáciu možných riešení a návrhov na jeho udržateľnosť a rozvoj.

Závery z konferencie poukázali na viaceré problémy, ktoré v systéme separovaného zberu odpadov reálne existujú. Predovšetkým je to finančná poddimenzovanosť celého systému, kedy vysoká závislosť separovaného zberu na výkupných cenách druhotných surovín (hlavne v mestách a obciach) nie je dostatočne a efektívne kompenzovaná zo strany subjektov, ktoré majú zákonnú povinnosť zabezpečiť financovanie zberu a zhodnocovania niektorých druhov odpadov. Výška priamej podpory separovaného zberu musí byť odvodená od reálnej situácie na trhu a je potrebné vedieť na výkyvy trhu adekvátne reagovať. Tento problém úzko súvisí aj s vysokým počtom osôb neplniacich si svoje povinnosti vyplývajúce z legislatívy zákona o odpadoch a zákona o obaloch. Je potrebné jasnejšie a transparentnejšie definovať zodpovednosti a povinnosti všetkých subjektov, ktoré v reťazci nakladania s odpadmi pôsobia, vrátane prísnejších sankcií za ich neplnenie. Z technologického hľadiska separovaný zber trpí nedostatkom technológií na dotrieďovanie vyseparovaných odpadov, čo má za následok neschopnosť celého systému prispôsobiť sa reálnym požiadavkám trhu na kvalitu vstupov do procesu recyklácie. Ďalej sa ukazuje naliehavejšia potreba úpravy zákonných poplatkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov. Účastníci konferencie vyjadrili aj návrhy na odstránenie legislatívnych bariér zamedzujúcich voľnému trhu v oblasti cezhraničnej prepravy odpadov v súlade so smernicou EU.

Ministerstvo životného prostredia vykoná v najbližšej dobe analýzu jednotlivých záverov z konferencie a vypracuje, v súlade s uznesením Národnej rady SR, správu o stave separovaného zberu odpadov v SR.

zdroj : MŽP SR   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP