Skládkovanie niektorých odpadov sa predraží. Tarabov rezort predložil novelu zákona
27.03.2024 9:50:58
 

Ministerstvo životného prostredia dňa 25. marca predložilo na pripomienkovanie legislatívny materiál, ktorým chce novelizovať zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde. Hlavným zámerom novely je zmeniť podmienky ročných príspevkov z Envirofondu pre mestá a obce. Návrh sme na Odpady-portal.sk už podrobnejšie rozobrali v tomto článku. Materiál, ktorý zahŕňa 36 novelizačných bodov, však počíta aj s ďalšími zmenami. Dotknú sa najmä skládkovania odpadov a poplatkov za ukladanie odpadov na skládky či odkaliská. Práve z ich výnosov, ktoré putujú do Envirofondu, štát financuje ročné príspevky pre obce.

Ako sa má zmeniť zákon
Ministerstvo navrhuje zo zákona vypustiť výnimku, ktorá v súčasnosti umožňuje neplatiť skládkovací poplatok za uloženie inertného odpadu na skládku odpadov, ktorá nie je určená špeciálne pre inertný odpad, ak sa tento materiál na skládke používa na stavebné práce, sanačné práce, rekonštrukčné práce, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu. „Dôvodom pre túto zmenu je aplikačná prax, z ktorej vyplýva, že na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov sa využil materiál, ktorý nespĺňa technické požiadavky na zhotovovanie vrstiev drenážneho, tesniaceho, resp. rekultivačného systému. Navyše, častokrát sa uložil na skládku odpadov materiál, ktorý by mohol spĺňať kritériá na vedľajší produkt a mohol by byť ešte opätovne použitý v rôznych aplikáciách,“ argumentuje envirorezort. V zákone má tiež pribudnúť nové ustanovenie, ktoré umožní vláde vydať nariadenie, ktorým určí položky a sadzby za uloženie výstupu z úpravy komunálnych odpadov na skládku odpadov, ako aj „podrobností o obsahu a množstve uloženého odpadu.“

Do zoznamu priemyselných odpadov, za ktoré sa platí poplatok za uloženie na skládku, ministerstvo navrhuje doplniť popol a škvaru, iné ako uvedené pod kódom 19 01 11. „Dôvodom doplnenia je zvýšenie zhodnotiteľnosti tohto druhu odpadu a zníženie množstva jeho ukladania na skládky odpadov,“ tvrdí envirorezort.

Ďalšou zmenou, od ktorej si ministerstvo sľubuje zníženie administratívnej záťaže prevádzkovateľov odkalísk, je zmena frekvencie pri povinnosti prevádzkovateľa odkaliska odviesť poplatok za uloženie odpadu. Poplatok sa po novom nemá uhrádzať v štvrťročných intervaloch, ale raz ročne. „Dôvodom pre túto zmenu je aplikačná prax, z ktorej vyplýva, že výška štvrťročného poplatku odvedeného prevádzkovateľmi jednotlivých odkalísk sa často pohybovala v sumách menších ako jedno euro. Náklady na administráciu poplatkov tak boli vyššie ako samotný poplatok,“ píše sa dôvodovej správe k návrhu. Na druhej strane povinnosť prevádzkovateľov skládok sa nemení, poplatky budú musieť aj naďalej odvádzať v mesačných intervaloch.

Ďalšou navrhovanou zmenou je, že ohlásenie o množstve uloženého odpadu sa už nebude podávať okresnému úradu, ale len Environmentálnemu fondu. Ten má v prípade potreby tieto údaje posunúť na okres.

Novelizujú aj nariadenie o poplatkoch
Spolu s návrhom novely ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania aj informatívny návrh novelizácie vládneho nariadenia č. 330/2018 Z. z. o poplatkoch za skládkovanie. Jeho finálnu podobu ale ministerstvo bude predkladať vláde osobitne a na rozdiel od novely zákona o nariadení nebudú rozhodovať poslanci NR SR. Sadzby poplatkov za uloženie „iných druhov komunálneho odpadu“ na skládku odpadov ministerstvo ponechalo v navrhovanom nariadení rovnaké, ako ich stanovuje momentálne platné nariadenie. V prípade drobného stavebného odpadu je to 8 eur/t, v prípade zeminy a kameniva 7 eur/t, pre iné druhy odpadov má platiť sadzba 19 eur/t, resp. 40 eur/t, ak ide o nebezpečné odpady.

Čo bude nasledovať
Legislatívny materiál je od 25. marca v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré potrvá do utorka 16. apríla. Po zapracovaní pripomienok by ho ministerstvo malo predložiť vláde a ak ho tá schváli, novela poputuje do parlamentu. Účinnosť zmien rezort navrhuje od 1. januára 2025.

Stiahnite si: Návrh MŽP SR

 

Zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk