Stanovisko ZOVP: Vítame snahu MŽP o zlepšenie financovania separácie odpadu
19.11.2020 14:33:25
 


ZOVP SR - združenie organizácií verejných prác, ktoré vykonávajú okrem iných činností hlavne pre samosprávu, aj činnosti spojené s triedeným zberom komunálneho odpadu, na základe posledných medializovaných správ a prebiehajúceho rozporového konania k Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov, zaujímame nasledovné stanovisko.

Medzi našimi členmi pri zisťovaní overovaných ekonomických parametroch triedeného zberu sme dospeli k záveru, že máloktorá zberová spoločnosť vykonáva túto činnosť ako činnosť ziskovú a vo veľa prípadoch je dotovaná z iných činností.

Väčšine zberových organizácií chýba dostatočná infraštruktúra, ktorá zahŕňa či už zberovú techniku, triediace linky, alebo samotné vybavenie zberovými nádobami pre obyvateľov. Aj keď na základe zmlúv s OZV plnia limity na potrebnú litráž z pohľadu plnenia cieľov triedeného zberu, určite to nie je dostatočné. Samotná litráž ešte nezabezpečuje dostatočný komfort triedenia pre obyvateľov Slovenska z pohľadu donáškovej vzdialenosti a počtu nádob.
Kompenzuje sa to zvýšenou frekvenciou vývozu, ale pokiaľ nie je dostatočne krátka donášková vzdialenosť a vybavenie miest a stojísk zberovými nádobami na triedený zber, tak zásadným spôsobom znižujeme potenciál triedeného zberu. To vidíme ako obrovský deficit, ktorý OZV nie sú ochotné v súčasnosti v dostatočnej miere financovať.

Dobré výsledky v separácii momentálne dosahujú tí, ktorí z minulosti zdedili nejakú infraštruktúru, ktorú je ale v priebehu rokov potrebné obnovovať. Na to si z momentálnych poplatkov nie sú mnohé spoločnosti schopné vytvárať rezervu na obnovu týchto prostriedkov.

Zarážajú nás vyjadrenia niektorých organizácií či už zástupcov obchodu alebo výrobcov, či samotných OZV, ktorých jedným z argumentov je, že by zberové spoločnosti mali mať neprimeraný zisk. Bohužiaľ ako vyplýva z uvedeného, doteraz ich netrápilo, čo so stratou z triedeného zberu u mnohých spoločností. Že prečo to naši niektorí členovia vykonávajú ak je to stratové ? Mohli by sme povedať, že environmentálne cítenie, ale hlavne si je potrebné uvedomiť, že veľká časť našich členov sú spoločnosti, ktorých vlastníkom je samospráva. Preto túto činnosť vykonávajú aj za cenu možno investičných dlhov či dotovania z iných činností.

Preto sme zásadným spôsobom za to, aby sa navýšil objem finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na triedený zber. Ak chceme rozvíjať triedený zber, nemôže byť finančne podvyživený a stratový.
Ak je obava že by triedený zber bol neprimerane ziskový zdôrazňujeme, že OZV môžu kontrolovať oprávnené náklady a ustrážiť, aby primeraný zisk neprekročiť stanovenú výšku.

Navyše je snaha preniesť veľkú časť zodpovednosti na zberové spoločnosti (platba za zhodnotené tony). Lenže zberové spoločnosti nemajú kompetencie ani prostriedky na zabezpečenie „čistoty“ zbieraných zložiek triedeného odpadu. Zozbierame a vytriedime to, čo občania vyhodia do zberných nádob. Stráca sa zodpovednosť samosprávy a OZV.
 

Takéto stanovisko chceme poslať na MŽP SR a tiež ako mediálnu správu na www.odpady-portál.sk (pondelok t.j. 23.11.2020).ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk