Vláda schválila novú odpadovú politiku z dielne envirorezortu.
16.10.2015 7:29:42
 

Odklon od skládkovania k triedeniu a recyklácii odpadov, ale aj zvýšenie recyklácie odpadu z domácností najmenej na päťdesiat percent je cieľom odpadového hospodárstva na Slovensku do roku 2020. Vyplýva to z Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020, ktorý dnes schválila vláda SR. Nová odpadová politika Slovenska z dielne Ministerstva životného prostredia SR sa v nasledujúcich rokoch zameria najmä na princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zvýšenie úrovne triedeného zberu komunálnych aj stavebných odpadov, podporu používania materiálov získaných z recyklácie, ako aj na zlepšenie stavu informovanosti a zvýšenie kontrolnej činnosti. Ide o strategický dokument, ktorý nadväzuje na nový zákon o odpadoch a s ním súvisiace vyhlášky.

Pre splnenie cieľa zvýšiť recykláciu odpadu z domácností je podľa programu nevyhnutné zásadné zvýšenie úrovne triedeného zberu, predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov a kovov. V záujme zníženia skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu chce envirorezort napríklad podporovať projekty domáceho a komunitného kompostovania i projekty na budovanie bioplynových staníc. Pre plastové odpady chce ministerstvo do roku 2020 dosiahnuť 70 percent recyklácie a zníženie skládkovania na päť percent. Na Slovensku sú vybudované dostatočné spracovateľské kapacity, ktoré umožňujú dosiahnutie stanoveného cieľa. Sklo by sa malo do roku 2020 recyklovať na 80 percent, papier a lepenka na 70 percent a kovy až na 90 percent. Cieľom pre stavebné a demolačné odpady je zvýšiť recykláciu alebo inú konverziu materiálu najmenej na 70 percent. Rezort životného prostredia chce zvýšiť tiež zber použitých batérií a akumulátorov, ako aj zber a následnú recykláciu elektroodpadov.

V poradí už piaty národný program odpadového hospodárstva vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR. Prihliada na nový Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý sa bude podieľať aj na smerovaní investícií do infraštruktúry odpadového hospodárstva. Program je v súlade s požiadavkami a smernicami Európskeho parlamentu a Európskej rady.

zdroj : MŽP SR
Odbor komunikácie MŽP SR
, SITAZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk