Nový zákon o odpadoch vyšiel v zbierke zákonov.
28.4.2015 14:49:39
 

Nový predpis má poradové číslo 79/2015 Z.z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016, okrem čl. I § 13 písm. e) šiesteho bodu, § 14 ods. 1 písm. j) a čl. V prvého a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016, a čl. I § 83 ods. 3 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Zákon o odpadoch upravuje :

 • programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
 • opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
 • práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
 • rozšírenú zodpovednosť výrobcov,
 • nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
 • nakladanie s komunálnym odpadom,
 • cezhraničný pohyb odpadov,
 • informačný systém odpadového hospodárstva,
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
 • zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a
 • činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku.

Zákon o odpadoch v plnom znení si môžete stiahnuť na stránke zbierka.sk TU.

 

Zdroj : odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk