Prezident podpísal nový zákon o odpadoch
10.4.2015 8:26:58
 

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska podpísal nový zákon o odpadoch, ktorý zavedie viacero zmien do oblasti odpadového hospodárstva. Ministerstvo životného prostredia chce zákonom priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie. Zákon v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania posúdila aj Európska komisia.

V zákone o odpadoch prezident konštatoval niekoľko nejasných ustanovení, ktoré však podľa neho nezakladajú dôvod na vrátenie zákona ako celku. Andrej Kiska za také označil napríklad ustanovenie, ktoré ukladá obci povinnosť uhradiť náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Schválený zákon podľa prezidenta môže predstavovať niekoľko rizík pre hospodársku súťaž na trhu tým, že získanie exkluzívnej zmluvy s obcou jednou organizáciou negatívne ovplyvní schopnosť konkurenčnej organizácie zmluvne zabezpečiť dostatočný objem zberu, čo môže obmedzovať reálnu súťaž na relevantnom trhu.

Ministerstvo životného prostredia víta rozhodnutie prezidenta a bude dohliadať na dodržiavanie zákona v súlade so slovenskou a európskou legislatívou. Rezort je presvedčený, že nový zákon o odpadoch zaradí Slovensko aj v tejto oblasti medzi moderné a čistejšie európske krajiny, čo bude na prospech občanov, ako aj ochrany životného prostredia. Nový zákon po viac ako dvoch rokoch intenzívnej prípravy povedie k zvýšeniu miery triedenia a recyklovania a do odpadového hospodárstva vnesie transparentnosť a poriadok. Slovensko je dlhodobo na chvoste európskych štatistík, keď tri štvrtiny komunálneho odpadu končí na skládkach a bez modernej legislatívy nevie plniť ciele Európskej Únie.

Zákon zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Znamená to, že výrobcovia budú zodpovedať za recykláciu a spracovanie vlastných výrobkov. Platí to napríklad pre výrobcov alebo dovozcov elektrozariadení, vozidiel, pneumatík, akumulátorov, ale aj papiera, plastov alebo skla. O vytriedený odpad sa majú postarať novovytvorené Organizácie zodpovednosti výrobcov. Obce budú po uzavretí dohody s organizáciami povinné platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, čo by ich malo motivovať k dôslednému triedeniu odpadu. Momentálne totiž až 74 percent komunálneho odpadu končí na skládkach. Zákon ruší Recyklačný fond. Funkcie fondu prejdú na výrobcov a na štát. Takisto sa sprísni systém výkupu kovov od fyzických osôb. Vyplácanie osôb, ktoré kov do zberne prinesú, bude fungovať len formou prevodu na bankový účet alebo pomocou peňažného poukazu, nie v hotovosti. Ministerstvo si od týchto opatrení sľubuje pokles trestnej činnosti spojenej s výkupom kovov. Nový zákon má tiež účinnejšie bojovať proti čiernym skládkam. Pokuta pre tých, ktorí nelegálne uložia odpad na čiernej skládke, sa má zvýšiť z doterajších 160 eur na 1 500 eur.

SITA, Odbor komunikácie MŽP SRZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk