Čo prináša návrh nového zákona o odpadoch obciam.
07.07.2014 9:23:08
 

Pripravovaný zákon mení podmienky aj pre samosprávy.

Návrh nového zákona o odpadoch, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), prináša veľa nového do odpadového hospodárstva. Najvýznamnejšie zmeny sa dotknú nakladania s komunálnymi odpadmi, hlavne triedených zložiek. Zrušenie Recyklačného fondu a zavedenie zodpovednosti výrobcov (a dovozcov) za nakladanie s odpadmi z ich výrobkov zmení aj postavenie obcí v systéme odpadového hospodárstva.

Nové kompetencie obcí.

Návrh zákona odbremeňuje obce od financovania triedeného zberu papiera, plastov, skla, kovov a niektorých zložiek nebezpečných odpadov (batérie a akumulátory, elektroodpad, odpadové oleje). K tomu však obce musia uzatvoriť zmluvný vzťah s niektorou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá bude zabezpečovať plnenie povinností výrobcov pre danú komoditu. Obce majú právo si zvoliť OZV a môžu ju každý rok (vždy k 31. 12.) meniť.

OZV, ktorá má zmluvu s obcou, je povinná zabezpečiť (aj financovať) triedený zber tej komodity, pre ktorú má autorizáciu udelenú MŽP SR. OZV však majú právo vyžadovať od obce preplatenie niektorých nákladov spojených s dotrieďovaním, ak nečistoty v triedenom zber presiahnu 20 %. Zákon neuvádza detaily, ako sa budú tieto nečistoty stanovovať.

Ďalšie kompetencie spočívajú v povinnosti každého subjektu, ktorý nakladá s komunálnymi odpadmi na území obce, mať s touto zmluvný vzťah. To sa týka všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú zberom zložiek komunálnych odpadov vrátane výkupní kovov, ak tieto vykupujú kovy aj od fyzických osôb.

Rovnako sa to týka aj tzv. „mobilných“ zberačov, teda tých, ktorí vykupujú odpady (hlavne elektroodpady a použité batérie a akumulátory) od občanov priamo do auta. Títo zberači zvyčajne nemajú v súčasnosti požadované súhlasy na takýto zber alebo konajú v mene kolektívnych organizácií. Podľa návrhu nového zákona o odpadoch budú musieť mať okrem zmluvy s OZV aj zmluvu s obcou.

Obec dostala novú kompetenciu aj v oblasti nakladania s vozidlami. Nové v návrhu zákona je ustanovenie o vozidlách, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie alebo narušujú estetický vzhľad obce. Tieto vozidlá môže obec umiestniť na určené parkovisko a od majiteľa vozidla vyžadovať úhradu nákladov.

Nové povinnosti obcí.

Podľa návrhu nového zákona o odpadoch dostali obce niektoré nové povinnosti. Obec musí zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zneškodnenia a zmluvne zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu papiera, plastov, kovov a skla.

Obec je povinná zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

Tá obec, ktorá zabezpečuje energetické zhodnocovanie odpadov alebo preukáže, že najmenej 85 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad, nemusí vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Obce budú musieť umožniť výrobcom vybraných výrobkov zaviesť a prevádzkovať na území obce zber prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadov a využívať existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov v potrebnom rozsahu.

Obce, ktoré sa nachádzajú v oblastiach s výskytom medveďa hnedého, musia zabezpečiť kontajnery pred prístupom tejto šelmy.

AUTOR : Elena Bodíková
POKRAČOVANIE ČLÁNKU : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk