Zmena zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke.
28.11.2013 8:47:55
 

Novela zavádza informačný systém Národnej evidencie vozidiel, pričom zároveň sa umožní vykonávanie elektronických podaní na úseku evidovania vozidiel pre verejnosť. Evidenčné úkony, ktoré majú vplyv na vlastníctvo vozidla, bude možné vykonávať prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu a úkony, pri ktorých sa vlastníctvo vozidla nemení, bude možné vykonávať prostredníctvom občianskeho preukazu s implementovaným čipom.

Za použitia inštitútu zaručeného elektronického podpisu resp. občianskeho preukazu s čipom prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel bude možné vykonať nasledovné evidenčné úkony:

  1. prihlásenie dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla do evidencie prostredníctvom výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla,
  2. prihlásenie vozidla do evidencie, ktorému obvodný úrad dopravy uznal typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla, uznal schválenie alebo schválil takéto vozidlo, prostredníctvom osoby, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte,
  3. zmena vlastníckeho práva k vozidlu na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla,
  4. prevod držby vozidla na inú osobu na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla alebo prostredníctvom uzatvorenej zmluvy na predaj vozidla s osobou, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabezpečuje predaj takýchto vozidiel,
  5. odhlásenie vozidla do cudziny,

 ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk