Tradícia spoločných snemov pokračovala v Senci
29.5.2013 8:38:39
 

Slovenské Združenie organizácií verejných prác a české Sdružení veřejně prospěšných služeb sa zišli na spoločnom tohoročnom jarnom sneme v Senci, v rovnomennom známom hoteli Senec, ktorý má na podobné podujatie ideálne podmienky. Počasie bolo príjemné, priam ideálne pre výstavu komunálnej techniky, kde sa zišli mnohé známe spoločnosti z Českej i Slovenskej republiky, aby predstavili účastníkom snemu svoju aktuálnu ponuku, či novinky.

Atmosféra snemu bola síce pracovná, ale súčasne príjemná a tvorivá. Vzhľadom na to, že v priebehu rokov sa legislatíva upravujúca komunálne služby, ale i podmienky pre ich poskytovanie v oboch republikách nevyvíjali rovnako, prvou časťou snemu boli samostatné rokovania Združenia organizácií verejných prác a Sdružení veřejně prospěšných služeb. Tu si obe združenia prejednali svoje vlastné pracovné programy.

Snem slovenskej organizácie otvoril prezident Mgr. Peter Kuba, ktorý predniesol podrobnú správu o činnosti za uplynulé obdobie. Konštatoval, že v roku 2012 sa stabilizovala členská základňa i jej štruktúra. Aby sa naďalej upevňovala pozícia a vplyv združenia v spoločnosti, bude však prínosom, ak sa podarí osloviť i ďalšie organizácie, zaoberajúce sa verejnoprospešnými službami a tak naďalej zvyšovať možnosti ovplyvňovania diania v komunálnom sektore.
Jedným z cieľov združenia je v záujme členov, ale i občanov, ktorým poskytujú služby, vstupovať účinne i do tvorby legislatívy. Preto vypracovali spolu so sekciou Odpadového hospodárstva pripomienky k novele zákona o odpadoch, vďaka čomu sa skúsenosti z praxe môžu premietnuť i do spomenutej novely. Práca sekcií, ktorej význam pre členov združenia podčiarkol Mgr. Peter Kuba na vlaňajšom sneme, sa skutočne rozbehla a hodno spomenúť  sekciu Odpadového hospodárstva, ktorá pre členov spracovala Upozornenie na dôležité zmeny v niektorých ustanoveniach zákona o odpadoch, a pripravuje viacero odborných školení, či sekciu Doprava, poriadajúcu pravidelné školenia referentov a dispečerov dopravy.  Nezaháľajú ani ostatné sekcie, napríklad sekcia Ekonomika pripravila seminár na tému Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností, či sekcia Pracovné cesty, ktorá zorganizovala úspešnú tematickú pracovnú cestu na IFAT do Mníchova.

Šport a spoločenské podujatia neodmysliteľne patria k životu, preto združenie pripravuje napríklad v spolupráci s fy. Redox tenisový turnaj, nebude ale chýbať ani formou participácie na „Plese Odpadárov“ v Bratislave. Práve na takýchto neformálnych stretnutiach sa často vymení najviac skúseností a cenných rád z pracovnej oblasti, ale nadviažu sa i jemné pradivá priateľstiev, pomáhajúcich človeku žiť v dnešných neľahkých časoch.

Rokovanie po ukončení národných snemov pokračovalo spoločne, kde hosť z partnerskej APWA Ing. Ray Funnie predniesol zaujímavý príspevok o praxi verejno – privátnych partnerstiev pri verejných prácach v USA - v okrese Georgetown v Južnej Karolíne, ktorý môže byť v mnohom inšpiratívny i pre české a slovenské mestá a obce.

Ako vždy, ani tentoraz nechýbali prezentácie firiem, spolupracujúcich prostredníctvom svojich strojov, materiálov a služieb v komunálnej sfére zo Slovenska i Českej republiky. Pri priateľských stretnutiach sa súčasne mohli všetci účastníci snemu oboznámiť z novinkami i stálicami na nebi komunálnej techniky.

Spoločný snem českého i slovenského združenia bol ďalším v rade úspešných snemov, kde bolo vidno nielen ambície, ale i potenciál oboch organizácií spoluvytvárať priaznivé podmienky pre život obyvateľov prostredníctvom kvalitných služieb svojich členov.

 

Oto Habán, Komunálna technikaZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk