Povinné poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
26.6.2012 12:32:29
 

V súvislosti s blížiacim sa dátumom účinnosti Čl. 1 §13 Zákona 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť k 1.7.2012, vyplývajú prevádzkovateľom pracovnej činnosti podľa §1 ods. 2, písm. b) zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského kalu do pôdy v súlade s osobitným predpisom, ktoré vyžadujú súhlas podľa osobitného predpisu alebo registráciu podľa osobitného predpisu, zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou, a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody.

Povinnosťou podnikateľského subjektu je vypracovať vlastnú analýzu rizika a zabezpečiť finančné krytie, resp. preniesť toto riziko na poisťovňu cez poistenie environmentálnych škôd, okrem poistenia sa za finančné krytie považujú aj iné finančné nástroje ako napr.: banková záruka, ale podmienky tejto záruky sa musia dohodnúť s bankou.

Ďaľšie informácie - http://www1.enviroportal.sk/environmentalne-skody/,
http://www.envipak.sk/sk/Aktuality/Aktuality-2012/Povinnosti-vyplyvajuce-zo-zakona-359-2007.alej

Linky na produkty poistenia : Allianz SP, KooperativaZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk