Nový zákon o odpadoch má byť o rok
30.11.2010 8:33:52
 
Vláda SR pripravila do legislatívneho konania tri dokumenty týkajúce sa plánu činnosti vlády na najbližšie odobie. Okrem iného z neho vyplýva i to, že nový návrh zákona o odpadoch by mal byť pripravený na legislatívne konanie najneskôr v októbri budúceho roku.

Návrh plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 predpokladá, že vo februári budúceho roku bude pripravený návrh zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého geologického prostredia. V marci budúceho roku by mal byť pripravený návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z tažobného priemyslu. Z dôvodu nesprávnej transpozície Smernice 2001/42/ES o posudzovaní určitých plánov a programov na životné prostredie, ktoré vyplýva z infrigementu č. 2009/2239 by v apríli 2011 mal byť predložený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Dlho očakávaná transpozícia Rámcovej smernici EP a Rady 2008/98 o odpadoch by mala byť predložená v návrhu nového zákona o odpadoch v októbri 2011.
Druhý dokument zverejnený na portáli právnych predpisov je Návrh plánu práce Vlády SR na V. volebné obdobie. Ten predpokladá, že v prvom štvrťroku budúceho roku by mala byť pripravená analýza činnosti Recyklačného fondu. Tretí dokument, Plán práce vlády na rok 2011, upresňuje termín spracovania tejto analýzy na marec 2011. Zámer vlády pripraviť analýzu vyplýva z programového vyhlásenia vlády SR.

Programové dokumenty sa tiež zaoberajú Plánom odpadového hospodárstva na roky 2011 - 2015, ktorý má byť pripravený v 4. kvartáli (resp. októbri) budúceho roku.

zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk