Piata novela zákona o odpadoch je na stole.
23.07.2018 8:10:17
 

Ministerstvo životného prostredia predložilo do pripomienkového konania piatu novelu zákona o odpadoch. Novela má implementovať nariadenie EPaR o recyklácii lodí a zmeniť niekoľko bodov na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Podľa envirorezortu má tiež zjednotiť postup orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu, upraviť povinnosť viazania finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy a zaviesť ciele zberu pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov - odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obciach a mestách Slovenskej republiky.

Zavedením cieľov zberu sa má dosiahnuť zlepšenie triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov.

Návrh zákona má tiež riešiť požiadavku na uzatvorenie skládok podľa článku 14 smernice Rady č. 1999/31 o skládkach odpadov, ktorá vyplýva z konania o porušení povinnosti podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie č. 2017/2035, a to v prípadoch,  keď preukazovanie práva zriadiť na pozemku stavbu je prekážkou pre skončenie konania právoplatným rozhodnutím na uskutočnenie stavby uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie a v prípadoch, keď prevádzkovateľ skládky odpadu nevykoná úkony alebo činnosti potrebné na uzavretie skládky odpadov.

Účinnosť návrhu zákona je naplánovaná na 1. januára 2019, aktuálne je v štádiu po skončení pripomienkového konania.

Stiahnite si: LP/2018/404 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk