Vyšli nové vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch.
15.12.2015 9:57:14
 

V Zbierke zákonov vyšli nové vykonávacie vyhlášky k novému Zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Prinášame zoznam zverejnených predpisov:

  • Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
  • Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
  • Vyhláška č. 367/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 228/2014, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
  • Oznámenie 368/2015 Z.z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
  • Vyhláška č. 370/2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
  • Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
  • Vyhláška č. 372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
  • Vyhláška č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Stiahnite si jednotlivé právne predpisy (PDF):

Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Vyhláška č. 367/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 228/2014, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Oznámenie 368/2015 Z.z. o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

Vyhláška č. 370/2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Vyhláška č. 372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

Vyhláška č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

 

Zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk