MŽP zverejnilo návrh nového Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
11.08.2015 7:35:56
 

Ministerstvo životného prostredia predložilo do pripomienkového konania návrh Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.

Návrh programu je v poradí piatym národným programom, ktorý má stanovovať základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Podľa envirorezortu program vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu (POH SR na roky 2011 až 2015) a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR. Prihliadať má tiež na schválený Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý sa bude svojim zameraním významným spôsobom podieľať na smerovaní investícií do infraštruktúry odpadového hospodárstva v časovom horizonte do roku 2020.

Program neobsahuje opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu podľa článku 29 rámcovej smernice o odpade, keďže tieto boli prijaté v samostatnom dokumente.

Program zároveň prihliada na otvorené rokovania Európskej komisie týkajúce sa uzavretej (kruhovej) ekonomiky a výhľadových plánov stratégie odpadového hospodárstva na roky 2025 a 2030 v rámci pripravovaného „odpadového balíčka“, ktorý má zásadným spôsobom zmeniť spôsob nakladania s odpadmi v prospech ich recyklácie a trvalo udržateľného využívania recyklovateľných odpadov.

Vzhľadom na charakter predkladaného materiálu, pripraveného na rokovanie vlády SR, materiál nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na zamestnanosť a informatizáciu spoločnosti. Posúdenie vplyvov na životné prostredie preukázalo pozitívny dopad na životné prostredie a zdravie človeka.

Medzirezortné pripomienkové konanie končí: 20. 8. 2015

Stiahnite si : Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk