Od začiatku roka platia zmeny v zákone o poplatkoch za uloženie odpadov.
15.01.2014 8:16:07
 

Dňa 1.1. 2014 nadobudlo účinnosť viacero zmien v oblasti odpadového hospodárstva. Okrem zmien v základnom zákone o odpadoch, či jeho vykonávacej vyhlášky 310/2013 (bývalá 223/2001) pribudla aj novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. V zbierke zákonov vyšla pod číslom 434/2013.

Po dlhých rokoch je táto novela prvou zásadnejšou zmenou. Dotkne sa priemyselnej a čiastočne aj komunálnej sféry. Novela rozširuje možnosť neplatiť poplatok za inertné odpady, v prípade, že sa použijú na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu. Bude teda záležať na prevádzkovateľovi skládky odpadov, na aký účel použije inertné odpady a tým pádom aj či sa poplatok bude vyberať alebo nie.

Zákonodarca spresňuje aj prerozdelenie príjmov z výberu poplatkov medzi obce, v ktorých sa nachádza skládka odpadov. V prípade, ak sa skládka nachádza v katastri viacerých obcí, podelia si ho podľa veľkosti územia, ktoré skládka v katastrálnom území danej obce zaberá. Výrazná zmena nastáva v možnosti získania prostriedkov z výberu poplatkov pre tie obce, ktoré sa nachádzajú v okruhu max. do 2 km od príslušnej skládky, ktorou prechádza účelová komunikácia ku skládke. Takejto obci prináleží po novom 10 % z poplatku. Ministerstvo sa tak zrejme snažilo vyhovieť tým obciam, ktoré doposiaľ nemali nárok na tieto poplatky, hoci cez ich územie prechádza tranzit odpadov. To, či sa to ministerstvu aj podarí, ukáže prax, pretože táto možnosť je definovaná len stručne. Novela nedefinuje napríklad, či má ísť o vzdialenosť 2 km od hranice obce, resp. od jej katastrálneho územia. Taktiež je potrebné zohľadniť definíciu účelovej komunikácie podľa cestného zákona (Účelové komunikácie slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch). Možnosť získania 10 % z poplatkov sa nebude dať uplatniť na odkalisko.

Obce, ktoré získajú príjem z poplatku, budú môcť poplatok použiť aj na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, konkrétne aj na účely zlepšenia životného prostredia v obci. Túto možnosť však obec bude môcť využiť až po splnení šiestich podmienok: musí separovať papier, plasty, sklo, kovy, bioodpady, dvakrát do roka vykonať prepravu objemných odpadov, obec musí byť bez pokút za porušenie zákona o odpadoch min. 3 roky, rok pozadu musí zhodnocovať min. 40 % svojich komunálnych odpadov a musí mať vyriešený systém zberu a zhodnocovania bioodpadov zo záhrad, či fyzických osôb.

Prevádzkovateľ skládky odpadov bude musieť nahlasovať na okresný úrad skutočnosť, že poplatník neodviedol poplatok za uloženie odpadov, konkrétne v prípade, ak sa tak nestane do konca mesiaca, v ktorom mal poplatník poplatok zaplatiť. Ak tak prevádzkovateľ skládky neurobí, hrozí mu pokuta od 331 € do 3319 €. Taká istá sankcia hrozí aj obci, ak príjem nevyužije na účel podľa tohto zákona.

Výška poplatkov

Výraznou zmenou je aj výška poplatkov za ukladanie odpadov. Novela zadefinovala odpady v Prílohe č. 4 a 5, ktoré obsahujú odpady, ktorých sa dotkne zvyšovanie poplatkov. Výrazne sa to dotkne len priemyselnej oblasti. O (ne)vhodnosti zmeny týchto poplatkov sme už písali tu. Ostatné odpady v prílohe č. 4 (ostatné odpady) budú mať poplatok na rok 2014 20 €/t, nasledujúci rok 25, v roku 2016 30 €/t a následne nárast o infláciu. Podobne to je aj pri nebezpečných odpadoch v prílohe č. 5. Poplatok však bude od 45 do 60 €/t.

Ostatným a nebezpečným odpadom neuvedeným v prílohách č. 4 a 5, ako aj inertným odpadom sa poplatky meniť nebudú. Kozmeticky sa zmenia aj v komunálnej sfére. Zrušilo sa predchádzajúcich šesť kategórií poplatkov za komunálne odpady a nahradia ich tri. Poplatok po vytriedení menej ako 4. zložiek bude 9,96 €/t. Ak obec vytriedi 4 zložky poplatok bude 5,98 €/t a ak vytriedi 5 zložiek poplatok bude 4,98 /t. Ďalšie roky sa poplatky nebudú zvyšovať ani o infláciu.

Ak chce obec získať najnižší poplatok, musí separovať 5 zložiek  komunálneho odpadu, no nie hocijakých, ale novelou stanovených. Sú to papier, plasty, sklo, kovy a bio odpad, tak ako definuje § 39 ods. 16 zákona o odpadoch. Splnenie tejto povinnosti je však banalita, nakoľko stačí v obci rozmiestniť po jednej nádobe na každú komoditu a vyviesť ju raz za čas.

Od nového roka bude preto dôležité pre obce separovať všetky spomenuté zložky komunálnych odpadov a pre priemysel skontrolovať si produkované odpady, ktoré sa skládkujú a porovnať ich s prílohami č. 4 a 5, prípadne zakategorizovať odpad pod „správne“ číslo. V opačnom prípade sa zmena poplatkov prejaví v januárových faktúrach za poskytovanie služieb skládkovania odpadov.

Autor : Ing. Tomáš Schabjuk | Odpadový hospodár s.r.o., www.odpady-portal.sk


STANOVISKO ZOVP : Nakoľko si nevieme v plnom rozsahu a správne vysvetliť ako chápať zaradenie odpadov do položky Komunálne odpady po vytriedení 5- tich zložiek, najmä v nadväznosti na § 39 ods. 18 zákona o odpadoch, požiadlai sme MŽP SR o o usmernenie a výklad tohto znenia zákona. ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk