Ministerstvo zverejnilo návrh nového zákona o odpadoch
16.07.2012 16:09:45
 

Ministerstvo životného prostredia poslalo v piatok do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o odpadoch. Zákon možno pripomienkovať do 2. augusta.

Požiadavka vypracovať návrh nového zákona o odpadoch súvisí podľa MŽP SR s povinnosťou transpozície európskej smernice č. 2008/98/ES o odpade. Novým zákonom o odpadoch má zároveň dôjsť aj k sprehľadneniu celého systému nakladania s odpadom.
Prevzatie smernice si vyžiadalo zmenu niektorých zákonných definícii a súčasne zavedenie nových zákonných definícii pre nové pojmy v súlade s textom smernice. V súlade so smernicou sa zavádzajú nové inštitúty – stav konca odpadu a vedľajší produkt a zároveň inštitút odpadového hospodára, za účelom zabezpečenia nakladanie s odpadom odborne spôsobilou osobou.

Dopĺňa sa nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a dochádza k zapracovaniu zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov priamo do textu nového zákona o odpadoch. Menia sa podmienky pre registráciu kolektívnej organizácie a zároveň sa rozširuje možnosť kolektívneho nakladania aj pre iné druhy odpadov ako len elektroodpad.

V snahe podporiť energetické zhodnocovanie odpadu sa zavádza poplatok za zneškodnenie odpadu spaľovaním a spoluspaľovaním. Navrhuje sa (podľa ministerstva dočasné) zachovanie Recyklačného fondu ako ekonomického nástroja, s tým že sa dopĺňajú ustanovenia o jeho zrušení.

LINK : Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

zdroj : www.odpady-portal.sk  ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk