Zmena zákona 24/2006 Z.z. - EIA
23.03.2012 9:43:06
 

V Zbierke zákonov zákon č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednou zo zmien v zákone, ktorá bola uskutočnená v kapitole č. 9 prílohy č. 8 je skutočnosť, že dochádza k výraznejším zmenám aj v oblasti odpadového hospodárstva. Novelou zákona došlo k spresneniu a vyčleneniu činností podliehajúcich povinnému hodnoteniu, resp. zisťovaciemu konaniu najmä v prípadoch úpravy, spracovania alebo  zhodnocovania ostatných odpadov s limitom od 5000 t/rok pre zisťovacie konanie (položka č. 6), zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi (položka č. 8) a zariadenie na zber a nakladanie s nebezpečnými odpadmi od 10 t/rok pre zisťovacie konanie (položka č. 9).

Táto zmena bude znamenať, že hlavne u zariadení na úpravu odpadov (lisy odpadov, drviče odpadov, a pod.) o ročnej kapacite do 5000 t nebude potrebné posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Zásadné zmeny však sú vykonané aj v prílohe č. 8, kde je zmeneny limit v položke č. 6 pre zhodnocovanie ostatnych odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11,
zariadenia na úpravu a spracovanie ostatnych odpadov – na 5000 ton/rok. Pod tento limit táto navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu

zdroj : www.enoviny.sk

 ZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk