Rozšírená zodpovednosť výrobcov verzus zákon o odpadoch
11.10.2011 8:29:20
 

Rozhovor s Ing. Vladimírom Šinákom, predsedom predstavenstva spoločnosti NATUR-PACK, a.s., ktorá v súčasnosti zastupuje viac ako 3.000 povinných osôb, o tom, čo čaká Slovensko v súvislosti s prijatím nového zákona o odpadoch.

Ktoré oblasti sú z Vášho pohľadu v súvislosti s novým zákonom o odpadoch najdôležitejšie?

Keďže zámerom ministerstva je riešiť novým zákonom odpadovú problematiku komplexne, je týchto oblastí viacero. Najdôležitejšie však bude, ako sa zákon vysporiada s ďalším pôsobením Recyklačného fondu v čase, keď už pre každú komoditu existuje dostatok recyklačných kapacít a výrobcovia a dovozcovia týchto komodít si dokážu všetky povinnosti voči EÚ splniť cez kolektívne systémy. Nemenej dôležité bude aj prebratie koncepcie rozšírenej zodpovednosti výrobcov vo vzťahu k triedenému zberu odpadov, výrobcom a kolektívnym organizáciám.

Na akých princípoch je postavená rozšírená zodpovednosť výrobcov?

Princípy rozšírenej zodpovednosti výrobcov definuje smernica o odpade z roku 2008. Rozšírená zodpovednosť výrobcov znamená, že aj po ukončení životného cyklu konkrétnych výrobkov nesú výrobcovia a dovozcovia zodpovednosť za nakladanie s odpadom z výrobkov, ktoré uvádzajú na trh. Jedná sa nielen o spätný odber výrobkov, ale aj o oddelený zber odpadu, vrátane finančnej zodpovednosti za tieto činnosti. Týka sa nielen obalov a výrobkov, ktoré končia v komunálnom odpade, ale aj elektroodpadu, batérií a akumulátorov, použitých pneumatík...

Neznamená to automatický zánik Recyklačného fondu?

Je úplne vylúčené, aby pri dôslednom prevzatí smernice o odpadoch bol priestor na existenciu Recyklačného fondu.

Myslíte si, že aj na Slovensku je možné narovnať odpadovú legislatívu?

Je na rozhodnutí poslancov, či opätovne preváži názor lobistických skupín a peňazí nad zdravým „sedliackym“ rozumom. Prvoradou úlohou štátu v tejto oblasti by malo byť definovanie cieľov a vytvorenie podmienok pre ich splnenie.

Podnikatelia na Slovensku vedia podnikať aj bez toho, aby im zákon určoval, ako sa majú postarať o odpad z výrobkov po ukončení ich životnosti, alebo komu a koľko majú zaplatiť za odpustky, potvrdenky...

Čo znamená rozšírená zodpovednosť výrobcov pre občanov a obce?

Rozšírená zodpovednosť výrobcov znamená aj nulové náklady na vyseparovaný odpad pre občanov a obce. Samozrejme, aj nulové príjmy za takýto odpad. Nulové náklady pre občana a obce prinesú aj väčšie množstvá vyseparovaného odpadu, nižšie náklady na skládkovanie a významný pozitívny vplyv na životné prostredie.

Sú výrobcovi a dovozcovia na Slovensku pripravení túto zodpovednosť prevziať?

Väčšina výrobcov a dovozcov si uvedomuje svoju zodpovednosť za odpady, ktoré z ich výrobkov vznikajú. O tom svedčí aj deklarácia k princípom tvorby zákona o odpadoch, ktorá je postavená na princípe rozšírenej zodpovednosti výrobcov, a ktorú spoločne podpísali zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov, Združenia automobilového priemyslu, Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska.

Autor : NATUR-PACK, a.s.    NaturpackZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk