Európska komisia žiada Slovensko, aby umožnilo zhodnotenie odpadu v zahraničí
03.10.2011 9:42:54
 

Európska komisia požiadala minulý štvrtok Slovensko o zmenu právnych predpisov týkajúcich sa odpadu s cieľom dosiahnuť súlad s právnymi predpismi EÚ, pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru. Súčasná slovenská legislatíva obsahuje požiadavku, aby bol nebezpečný odpad vznikajúci v Slovenskej republike prednostne zhodnocovaný v rámci krajiny. Komisia tak opäť upozorňuje Slovensko, aby tento nesúlad s európskymi predpismi odstránilo.

Z dôvodu tohto ustanovenia (ide o § 23 odst. 4 zákona o odpadoch – pozn. red.) boli povolenia na vývoz odpadu do iných členských štátov systematicky odmietané. Komisia je toho názoru, že táto požiadavka je v rozpore s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa voľného pohybu tovaru.

Na základe odôvodneného stanoviska, ktoré bolo dnes vydané, má Slovensko dva mesiace na to, aby oznámilo Komisii opatrenia, ktoré môžu byť prijaté s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi predpismi EÚ tak, aby sa predišlo postúpeniu veci Súdnemu dvoru EÚ.

Odpad určený na zhodnotenie by mal bez obmedzení voľne cirkulovať na trhu v EÚ. Komisia sa preto domnieva, že uvedené ustanovenie Zákona o odpade je v rozpore s článkom 35 ZFEÚ, ktorým sa zakazujú kvantitatívne obmedzenia obchodu, ako aj opatrenia s ekvivalentným účinkom. Doteraz Slovensko neopodstatnilo túto požiadavku nijakým legitímnym dôvodom, napríklad ochranou životného prostredia.

V júli tohto roku sa slovenský parlament touto problematikou zaoberal. Návrh poslancov Pétera Vörösa/Igora Sidora, ktorého cieľom bolo zrušiť obmedzenie pre zhodnotenie nebezpečného odpadu, však neschválil, najmä kvôli nesúhlasu časti poslancov koaličných strán KDH, SaS a opozície.

 


zdroj : 
www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk