Cementári chcú zvýšiť poplatok za uloženie odpadu
09.08.2011 8:13:57
 
V závere júna tohto roku sa v Bratislave konal seminár Zväzu výrobcov cementu SR (ZVC) pod názvom "Na ceste k zhodnocovaniu odpadov". ZVC ho zorganizoval v čase prípravy Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015 a pripravovaného zákona o odpadoch.

ZVC na seminári prezentoval niektoré podstatné myšlienky a návrhy, ktoré postupne predložili Alan Šišinački, prezident ZVC, Bernard Hager zo spoločnosti NH Hager - Niederhuber Advokáti s.r.o. a Peter Robl ako zástupca spoločnosti Holcim Slovakia.
Podľa ZVC cementárne už dnes ponúkajú kapacitu na zhodnotenie 25 % komunálnych odpadov (po ich predúprave). Cementári sa domnievajú, že Program odpadového hospodárstva i zákon o odpadoch by mali zabezpečiť predovšetkým ziskovosť a návratnosť investícií v odpadovom hospodárstve. Ich zámerom je preto podnietiť vládu, aby využila dostupné ekonomické regulačné nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti zhodnocovaia komunálnych odpadov v podnikoch na výrobu cementu.

Týmito nástrojmi má byť najmä:

  • Zvyšovanie poplatkov za skládkovanie; t.j. obnoviť progresívne zvyšovanie minimálnych poplatkov za uloženie odpadov (zákon č. 17/2004 Z.z.), ktoré sa od roku 2008 nezmenili
  • Zavedenie skládkovacej dane (resp. odklonenie časti zvýšeného poplatku do štátneho rozpočtu)

Tieto opatrenia budú podľa cementárov motivovať všetkých pôvodcov odpadu k zníženiu tvorby alebo k lepšej separácii, čím budú kompenzovať vyššie ceny za skládkovanie. Zväz vidí v tomto opatrení optimálnu možnosť pre splnenie záväzku 50 % zhodnocovania komunálneho odpadu v SR.

Výhody riešenia

Benefitom pre životné prostredie by malo byť menej odpadu na skládkach a spomalenie ťažby prírodných surovín. Pre ekonomiku SR predpokladajú cementári výhodu v znížení závislosti od dovozu prírodných surovín, vrátane strategického no drahého zemného plynu pre výrobu tepla pre domácnosti, taktiež využitie existujúcich kapacít napríklad v segmente výroby cementu.

Rozdelenie prostriedkov

Zväz navrhuje, aby časť z prostriedkov z týchto zvýšených poplatkov (alebo z tzv. skládkovej dane) bola príjmom Environmentálneho fondu a bola použitá na odstraňovanie environmentálnych záťaží; tým by sa oproti nulovému variantu znížili výdavky štátneho rozpočtu na tento typ aktivít.

Dopady

Pre obce a mestá vidí zväz potenciálne neutrálny vplyv uvedeného opatrenia. Znížený objem skládkovaného odpadu bude totiž pre obce, na území ktorých sa nachádzajú skládky, kompenzovaný zvýšeným príjmom z poplatkov za skládkovanie; podobne zvýšenie výdavkov obcí na nakladanie s „obecným" odpadom (napr. technické dvory) by malo byť kompenzované znížením množstva skládkovaného odpadu

Zväz očakáva neutrálne dopady opatrenia i na podnikateľské prostredie. U podnikateľských subjektov očakáva, že zvýšená cena skládkovania, resp. nakladania s odpadmi bude motiváciou k znižovaniu tvorby odpadov. U domácnosti by zvýšené poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu mali motivovať domácnosti k dôslednejšej separácii odpadu, čo by malo viesť k zníženiu množstva komunálneho odpadu určeného na skládkovanie.

Čo sa týka prevádzkovateľov skládok, zníženie objemu skládkovaného odpadu by malo byť kompenzované vyššími príjmami za jednotkové množstvo; dodatočným efektom je predĺženie životnosti jednotlivých skládok odpadu.

zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk