Ministerstvo posunulo do EIA/SEA nový Program odpadového hospodárstva
03.06.2011 14:42:05
 
Ministerstvo životného prostredia zaslalo oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015", ktorý podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Dokumenty POH SR nájdete v sekcii INFOSERVIS (len pre členov ZOVP) 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len POH SR) je strategickým dokumentom vlády SR, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva SR na vytýčené obdobie. Odráža vnútroštátnu politiku odpadového hospodárstva a vzťahuje sa na celé územie Slovenskej republiky.
Záväzná časť POH SR bude obsahovať cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov. Ciele zamerané na znižovanie množstva odpadov z obalov, množstva polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení a opatrenia na ich dosiahnutie sa musia uviesť v samostatnej časti programu Slovenskej republiky.

Smerná časť POH SR bude obsahovať zámery na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov nadregionálneho významu.

POH SR sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2011 - 2015 a jeho účelom je zabezpečiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie pre oblasť odpadov:

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc, Smernica Rady 91/689/EHS o nebezpečnom odpade
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov,
 • Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov

Ciele a opatrenia v Záväznej časti POH SR sú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc:

 • predchádzanie vzniku
 • príprava na opätovné použitie
 • recyklácia
 • iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie
 • zneškodňovanie

Súvisiace strategické dokumenty

 • Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov
 • Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky
 • Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013
 • Operačný program - Životné prostredie 2007 - 2013
 • Investičná stratégia odpadového hospodárstva v SR
 • Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs)
 • Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk